Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava

Adresa školy

Ulica Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava

Telefón

+421333236880

E-mail

info@zskm.trnava.sk

WWW stránka

zskmahratt.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Riaditeľ

PaedDr. Jozef Gábor

ZRŠ I.stupeň

Mgr. Zuzana Beníčková

ZRŠ II. stupeň

Mgr. Lea Vretenárová

ZRŠ MŠ

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

 

Rada školy

Predseda :

Mgr. Viera Gašparíková

Členovia :

Doc. Ing. Andrea Chlpeková PhD

p. Ľubica Bročková

p. Michal Suchanský

Ing. Marcela Masaryková

Ing.Marcela Gálová

p. Ľubica Idunková

Ing. Elena Gombíková

Ing. Jozef Pobiecký

Mgr. Marcel Behro

Ing. Augustín Hambálek

 

 

Poradné orgány školy

MZ 1. a 2. ročník

MZ 3. a 4. ročník

MZ ŠKD

PK Slovenský jazyk

PK Cudzí jazyk

PK Matematika, Fyzika a Informatika

PK Chémia, Geografia a Biológia  

PK Dejepis, Občianska náuka

PK Výchovné predmety

PK Telesnej a športovej výchovy a Futbalovej prípravy

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 537

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

2

3

2

3

3

3

3

3

3

25

počet žiakov

50

57

49

63

62

62

76

63

55

537

z toho ŠVVP

 

4

7

6

 

3

5

5

1

31

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016:                    58

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016:         50

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:         11

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

2

0

0

3

55

60

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

ROZMIESTNENIE 2016/2017

TYP ŠKOLY

NÁZOV ŠKOLY

POČET ŽIAKOV

Gymnázium

 

 

 

Gymnázium J. Hollého

3

 

Gymnázium J. Herdu

10

 

Gymnázium A. Merici

0

 

Gymnázium Modra

1

Stredné priemyselné školy

 

 

 

SPŠ stavebná

3

 

SPŠ dopravná

12

 

SPŠ

5

Akadémie

 

 

 

Obchodná akadémia

3

 

Pedag. a sociálna akadémia Bratislava

1

 

Piešťany  Hotelová akadémia

1

Stredné školy

 

 

 

Stredná zdravotná škola

2

Umelecké školy

 

0

 

 

 

Stredné odborné školy

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb

2

 

SOŠ poľn. a služieb na vidieku

1

 

SOŠ elektrotechnická

2

 

SOŠ automobilová

5

 

Súkromná SOŠ Gos-Sk

6

 

Súkromná SOŠ DSA Koniarekova

1

 

SOŠ drevárska Zvolen

1

 

 SOŠ obchodu a služieb Trenčín

1

SPOLU

 

60

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

CvSJL

DEJ

ETV

ETVn

FRJ

FUP

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

I.A

1,5

                 

1

     

1,83

I.B

1,17

                 

1

     

1,29

II.A

1,32

                 

1

     

1,37

II.B

1,28

                 

1

     

1,22

II.C

1,53

                 

1

     

1,68

III.A

1,57

                 

1

 

1,09

 

1,96

III.B

1,55

                 

1,05

 

1,09

 

2

IV.A

1,19

                 

1

 

1,05

 

1,86

IV.B

1,23

                 

1

 

1,09

 

1,77

IV.C

1,55

                 

1

 

1,3

 

1,9

V.A

2,04

2,26

 

1,65

         

2,48

1

   

1,3

2,39

V.B

2,42

2,46

 

1,92

         

2,63

1

   

1,58

2,83

V.C

2,21

2,36

 

2,21

     

1

 

2,14

1

   

1,86

2,57

VI.A

2

2,45

 

2,05

       

1,75

2,6

1

   

1,3

2,3

VI.B

2,29

2,95

 

2,57

       

2,76

3,1

1

   

1,76

2,95

VI.C

2,76

2,76

 

2,62

     

1

2,1

3,14

1

   

1,9

3,14

VII.A

1,82

2,25

 

1,71

       

1,75

1,93

1

   

1,14

2,07

VII.B

2,56

2,84

 

2,52

       

2,44

2,88

1,24

   

1,6

2,52

VII.C

1,82

2,27

 

1,73

     

1

2,14

2,41

1

   

1,36

2,45

VIII.A

1,9

2,29

 

2,1

       

2

2

 

2,67

   

2,19

VIII.B

2,33

2,33

 

1,88

       

2,29

2,21

 

2,88

   

2,5

VIII.C

2,33

2,78

 

2,22

     

1

2,56

2,44

 

3,11

   

3,06

IX.A

2,39

2,28

 

2,06

       

2

2,78

 

2,94

 

1,5

3,06

IX.B

2,28

2,33

 

2,44

       

1,61

2,44

 

2,83

 

1,22

2,61

IX.C

2,63

2,95

 

2,68

     

1,47

2,21

2,79

 

3

 

1,79

2,84

 

Trieda

NÁV

NBV

NEJ

OBN

OBV

Objavovanie prírody

POH

PVC

PRI

PDA

PVO

SJL

Spr

SEE

SRL

I.A

                   

1,5

1,79

1

   

I.B

                   

1,13

1,67

1

   

II.A

                   

1,42

1,65

1

   

II.B

                   

1,11

1,33

1

   

II.C

                   

1,47

1,95

1

   

III.A

                 

1,26

 

1,68

1

   

III.B

                 

1,27

 

1,57

1,04

   

IV.A

             

1

 

1,14

 

1,81

1

   

IV.B

             

1

 

1,55

 

1,68

1

   

IV.C

             

1

 

1,7

 

1,85

1

   

V.A

                     

2,35

1

 

 

V.B

                     

3,13

1

 

 

V.C

                     

2,79

1

 

 

VI.A

     

1,8

             

2,45

1

 

 

VI.B

     

2,67

             

2,71

1

 

 

VI.C

     

2,29

             

3,38

1,05

 

 

VII.A

   

1,59

1,71

             

2,14

1

1

 

VII.B

   

2,4

2,56

             

2,72

1,04

1

 

VII.C

   

2

1,32

             

2,32

1

1

 

VIII.A

   

2,05

1,76

             

2,33

1

1

 

VIII.B

   

2,08

2

             

2,71

1

1

 

VIII.C

   

2,22

1,78

             

2,67

1

1

 

IX.A

   

2

2,44

             

2,44

1

 

 

IX.B

   

1,83

2,11

             

2,94

1

 

 

IX.C

   

2,58

               

3,11

1

 

 

 

Trieda

TEH

THD

TSV

TEV

VLA

VUM

VYV

ZEM

I.A

   

1

     

1

 

I.B

   

1

     

1

 

II.A

   

1

     

1

 

II.B

   

1

     

1

 

II.C

   

1

     

1

 

III.A

     

1

1,64

 

1

 

III.B

     

1

1,57

 

1,05

 

IV.A

     

1

1,43

 

1,05

 

IV.B

     

1

1,45

 

1

 

IV.C

     

1,05

1,65

 

1,1

 

V.A

 

1

1

     

1

 

V.B

 

1

1

     

1

 

V.C

 

1,29

1

     

1

 

VI.A

 

1

1

     

1

 

VI.B

 

1

1

     

1,38

 

VI.C

 

1

1

     

1,48

 

VII.A

 

1

1

     

1

 

VII.B

 

1

1

     

1,56

 

VII.C

 

1

1

     

1,05

 

VIII.A

 

1

1

   

1,1

   

VIII.B

 

1

1

   

1,08

   

VIII.C

 

1

1

         

IX.A

   

1

   

1

   

IX.B

   

1

   

1

   

IX.C

   

1

   

1,26

   

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.A

24

23

1

0

I.B

25

23

1

1

II.A

20

20

0

0

II.B

18

18

0

0

II.C

19

19

0

0

III.A

25

25

0

0

III.B

24

23

0

1

IV.A

21

21

0

0

IV.B

22

22

0

0

IV.C

20

20

0

0

V.A

24

23

0

1

V.B

24

23

1

0

V.C

14

14

0

0

VI.A

19

20

0

0

VI.B

21

21

0

0

VI.C

21

21

0

0

VII.A

29

28

0

1

VII.B

25

25

0

0

VII.C

22

22

0

0

VIII.A

21

21

0

0

VIII.B

24

24

0

0

VIII.C

18

18

0

0

IX.A

18

18

0

0

IX.B

18

18

0

0

IX.C

19

19

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

24

2158

89,92

2158

89,92

0

0,00

I.B

25

1543

64,29

1543

64,29

0

0,00

II.A

20

1486

76,10

1486

76,10

0

0,00

II.B

18

1717

95,39

1717

95,39

0

0,00

II.C

19

1990

104,74

1990

104,74

0

0,00

III.A

25

2194

91,56

2194

91,56

0

0,00

III.B

24

1530

67,87

1530

67,87

0

0,00

IV.A

21

1539

73,29

1539

73,29

0

0,00

IV.B

22

1860

84,55

1860

84,55

0

0,00

IV.C

20

1534

76,70

1534

76,70

0

0,00

V.A

24

1971

85,70

1971

85,70

0

0,00

V.B

24

1962

81,75

1962

81,75

0

0,00

V.C

14

1260

90,00

1260

90,00

0

0,00

VI.A

19

1531

76,55

1531

76,55

0

0,00

VI.B

21

2401

114,33

2401

114,33

0

0,00

VI.C

21

2004

95,43

2004

95,43

0

0,00

VII.A

29

3176

113,43

3172

113,29

4

0,14

VII.B

25

2786

111,44

2755

110,20

31

1,24

VII.C

22

2543

115,59

2541

115,50

2

0,09

VIII.A

21

2191

104,33

2176

103,62

15

0,71

VIII.B

24

2966

123,58

2966

123,58

0

0,00

VIII.C

18

2391

132,83

2388

132,67

3

0,17

IX.A

18

3494

194,11

3490

193,89

4

0,22

IX.B

18

2179

121,06

2160

120,00

19

1,06

IX.C

19

3360

176,84

3347

176,16

13

0,68

 

Výsledky externých meraní

T-9 2017

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

55

60,7

-0,5

Monitor MAT

55

59,3

+2,9

T-5 2016

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

60

62,7

-0,4

Monitor MAT

60

67,7

+5,4

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

3

2

3

2

3

3

3

3

3

25

šport.prípava

       

1

1

1

1

1

5

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

2

49

0

Bežných tried

18

394

31

Špeciálnych tried

0

0

0

Pre nadaných

5

94

0

Spolu

25

537

31

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

52

24

49,5

24

DPP

13

5

12,65

5

Znížený úväzok

8

0

6,5

0

ZPS

1

0

1

0

Na dohodu

3

1

0

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

58

58

vychovávateľov

0

6

6

asistentov učiteľa

0

1

1

spolu

0

59

59

 

Odbornosť výchovy v školskom klube detí

Oddelenie ŠKD

Odbornosť

I.

100 %

II.

100 %

III.

100 %

IV.

100 %

V.

100 %

VI.

100 %

                    Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov

Primárne vzdelávanie

(1. – 4. ročník)

Nižšie stredné vzdelávanie

(5. – 9. ročník)

predmet

odbornosť vyučovania v %

predmet

odbornosť vyučovania v %

SJL

100 %

SJL

100 %

ANJ

100 %

ANJ

100 %

MAT

100 %

NEJ

100 %

PVO

100 %

MAT

100 %

PDA

100 %

INF

100 %

VLA

100 %

FYZ

100 %

INF/INV

50 %

CHE

100 %

ETV

100 %

BIO

100 %

NBV

100 %

DEJ

100 %

PVC

100 %

GEG

100 %

HUV

100 %

OBN

100 %

VYV

100 %

ETV

100 %

TEV/TSV

100 %

NBV

100 %

 

 

SEE

0 %

 

 

THD

18 %

 

 

HUV

100 %

 

 

VYV/VUM

100 %

 

 

TSV

100 %

 

 

 

 

 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov

 

(1. – 9. ročník)

 

predmet

odbornosť vyučovania v %

SJL

100 %

ANJ

100 %

NEJ

100 %

MAT

100 %

INF/INV

75 %

FYZ

100 %

CHE

100 %

BIO/PVO/PVD

100 %

DEJ

100 %

GEG/VLA

100 %

OBN

100 %

ETV

100 %

NBV

100 %

THD/PVC/SEE

39  %

HUV

100 %

VYV/VUM

100 %

TSV/TEV

100 %

Spolu

94,94 %

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

18

1

2.kvalifikačná skúška

8

1

štúdium školského manažmentu

0

0

špecializačné inovačné štúdium

22

1

špecializačné kvalifikačné

1

0

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

1

0

vysokoškolské pedagogické

42

0

vysokoškolské nepedagogické

0

0

§ 2. ods. 1 i

Olympiády, literárne, výtvarné a hudobné súťaže

 

   

Disciplína

Umiestnenie

Meno a priezvisko jednotlivca

Výtvarné súťaže

Maľovaný sen Vianoc

1.miesto

Diana Green

Maľovaný sen Vianoc

3.miesto

Veronika Čačaná

Exotické vtáky

1.miesto

Ema Boboňková

Exotické vtáky

2. miesto

Soňa Geršiová

Ryby, žaby, plazy, jašterice

2. miesto

Alexandra Kusá

Ryby, žaby, plazy, jašterice

3.miesto

Hana Šimončičová

Moja Trnava

1.miesto

Hana Šimončičová

Moja Trnava

3.miesto

Adriana Haršányová

Spevácke súťaže

Slávik Slovenska 2017

3. miesto

Alžbeta Mičianiková

... hľadáme novú Superstar

3.miesto

Alžbeta Mičianiková

... hľadáme novú Superstar

2.miesto

Nina Vidličková

Literárne súťaže

Prvosienky

2.miesto

Zoja Rakovická

Prvosienky

3.miesto

Ema Boboňková

Súťaž školských a triednych časopisov

Triedny občasník Tresky-Plesky

1. miesto

kolektív IV.A

 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE – DRUŽSTVÁ

     

Názov súťaže

Umiestnenie

Trnavské športové hry

Trnavské športové hry

1.miesto

Okresné súťaže

Dance Free Style

3. miesto

Dni športu - Memoriál Márie Zavarskej

 

1.miesto

Cezpoľný beh - žiačky

 

1.miesto

Cezpoľný beh - žiaci

 

1.miesto

Vybíjaná - najmladší žiaci

 

2.miesto

Stolný tenis - žiaci

 

2.miesto

Basketbal

 

1.miesto

Atletika - štafeta - žiaci

 

3.miesto

Atletika - žiaci

 

2. miesto

Hádzaná - chlapci

 

1.miesto

McDonald´s Cup - najmladší žiaci

1.miesto

Futbal Cup -žiačky

 

1.miesto

Futbal Cup -žiaci

 

1.miesto

Malý futbal - chlapci

 

1.miesto

Malý futbal - dievčatá

 

2.miesto

Coca-Cola Cup 2017

 

1.miesto

Krajské súťaže

Školský pohár SFZ

 

1. miesto

Futbal Cup - žiaci

 

3. miesto

Coca-Cola Cup 2017

 

1.miesto

 

Celoslovenské súťaže

Coca-Cola Cup 2017

 

1. miesto

McDonald´s Cup - najmladší žiaci

3.miesto

Futbal Cup

 

3.miesto

Medzištátne súťaže

Coca-Cola Cup 2017

 

2.miesto

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - JEDNOTLIVCI

 

   

Disciplína

Umiestnenie

Meno a priezvisko jednotlivca

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dni športu - Abeceda futbalistu

1.miesto

Anna Strmenská

Dni športu - Penaltový festival

1. miesto

Peter Belko

Dni športu - Rope skipping

1.miesto

Michaela Kocánová

Reprezentácia vo futbale a atletike

Adamkovič Denis

Trník Tomáš

 Prokešová Zuzana

Bindics Daniel

Ďurina Michael

 Pačesová Viktória

Bukovský Dávid

Ševčík Miloš

 Kalivoda Andrej

Horváth Patrik

Balažovič Jakub

 Mihočka Adam

Koreň Lukas

Weisenpacher Filip

 Valková Kristína

Malec Tomáš

Záhumenský Marek

 Kramár David

Miháliková Elin

Belko Peter

 Žitný Maroš

Podolinčiak Nikolas

Drobena Martin

 Kondé Márk

Sedláková Sofia

Haraj Alex

 Staněk Marek

Barancová Nikola

Kukuč Alan

 Kočík Ronald

Amrich Maxim Adam

Drozda Erik

 Nebyla Sebastián

Baláž Filip

Faouzi Hmamň

 Drozda Andrej

Blaško Norbert

Polák Ivan

 

Premiant školy

Michael Ďurina - IX.C

         

 

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola realizovala a bola zapojená do nasledovných projektov:

 

„ Otvorená škola“

Cieľom projektu je zásadná premena spoločenského postavenia školy, aby sa stala v regióne sídliska Prednádražie kultúrnym a spoločenským centrom obecnej komunity.

Chceme dosiahnuť, aby sa škola považovala z otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania v každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách. Uvedené ciele realizujeme v nasledovných pilieroch:

Záujmovo - vzdelávacia oblasť - krúžková činnosť.

Informatizácia - vzdelávanie v informačno - komunikatívnych technológiách a internete.

Celoživotné vzdelávanie - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a poskytovanie priestorov na rekvalifikácie obyvateľov (úrad práce) a ďalšie vzdelávacie programy.

Podnikanie - prenájom učební, športových zariadení a stravovania.

Šport - realizácia športových tried so zameraním na futbal, poskytovanie športového areálu pre obyvateľov sídliska Prednádražie - prenájom, organizácia súťaží.

Školská knižnica - v priestoroch školy je umiestnená pobočka Krajskej knižnice J. Fándlyho - služba pre žiakov školy a pre verejnosť.

Partneri:

Mesto Trnava

MŠ SR

MC Prešov

Štátny pedagogický ústav

ÚPSVaR

FC Spartak a.s. Trnava

Financovanie: Mesto Trnava

MŠ SR

Rozpočet školy

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov - prenájom

Vzdelávacie poukazy

Kultúrne poukazy

 

„Zdravá škola“

Cieľom projektu je realizácia aktivít pre šírenie zdravého spôsobu života a zdravej výživy. Škola organizuje „Deň zdravia“ (meranie tlaku, príprava zdravej výživy - šaláty, cvičenie - pohybové aktivity, prednášky - protidrogová, s lekárom, psychológom ....)

Partneri:

Červený kríž

Pedagogicko-psychologická poradňa

Detské integračné centrum

Mesto Trnava

Financovanie: Mesto Trnava

Rozpočet školy

 

„Infovek“

Cieľom projektu je poskytovať vzdelanie formou krúžku v informačno-komunikatívnych technológiách s využitím internetu.

Partneri:

Mesto Trnava

MŠ SR

Financovanie: Mesto Trnava

MŠ SR

Rozpočet školy

Rozpočet združenia rodičov

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 bola zrealizovaná komplexná inšpekcia s nasledovnými závermi:

- riadenie školy: dobrá úroveň

- podmienky výchovy a vzdelávania : dobrá úroveň

- priebeh výchovy a vzdelávaniav jednotlivých predmetoch:

I. stupeň - celkovo priemerná úroveň

II. stupeň - celkovo priemerná úroveň

- vyučovanie a učenia : celkovo priemerná úroveň

- podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD: veľmi dobrá úroveň.

Silné stránky školy v oblasti riadenia sú na veľmi dobrej úrovni vo všetkých ukazovateľoch (klíma a kultúra školy a služby školy):

- podmienky výchovy a vzdelávania, personálne zabezpečenie, materiálovo-technické podmenky,

- vytváranie priaznivej atmosféry v triedach.

Zlepšenie si vyžaduje oblasť tvorby ŠkVP, vedenie pedagogickej dokumentácie, kontrolná činnosť a rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a ich príležitosti vyjadrovať svoje názory a postoje.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

veľké učebne - rozloha nad 30m2

malé učebne - rozloha do 30m2

telocvične

bežné

špeciálne

odborné

odbor. učeb.

kabinety

bežné

špeciálne

odborné

odbor. učeb.

kabinety

pre žiakov

pre žiakov

špec.tried

špec.tried

22+4

0

11

0

2

0+4

1

2

0

20+2

1V+1M+1G

 

 

§ 2. ods. 1 m

Zdroje financovania k 31.12.2016

 

 

I.   200 – Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy za rok 2016 predstavujú príjem:

 • prenájom spoločenskej miestnosti
 • pedagogická prax
 • réžia v školskej jedálni – cudzí stravníci, deti
 • úroky z banky z účtov ZŠ vedených v Prima banke.
 • poplatok za školné v ŠKD (cca 170 detí), v MŠ (cca 56 detí)
 • z dobropisov – preplatky energií za rok 2015 (teplo, elektrina)

 

II. 300 - Granty a transfery

Finančný dar – projekt Sme v škole – téma Environmentálna výchova

 

III.  Dotácia na prenesené kompetencie

 1. Normatívne finančné prostriedky
 • transfer na osobné náklady a  na prevádzkové náklady školy.
 1. Nenormatívne finančné prostriedky
 • transfer na výchovu a vzdelávanie v MŠ
 • transfer na asistenta učiteľa
 • transfer na vzdelávacie poukazy
 • transfer na učebnice ANJ a Prvouky
 • transfer na lyžiarsky kurz
 • transfer na školu v prírode

 

IV. Bežný transfer na originálne kompetencie

 • predstavuje dotácie na osobné náklady a na prevádzku pre - školskú jedáleň 

                                                                                                        - ŠKD

                                                                                                        - MŠ.

 

V. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi

 • finančná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

 

 

 VI. Ostatné dotácie

 • poistenie budov
 • projekty mesta (Tanečný s spevácko-recitačný krúžok, Byť Trnavčanom s oplatí)
 • Trnavské športové hry
 • Voľnočasové aktivity  - Prímestský tábor
 • ostané výdavky škôl (transfer na osobné výdavky pre ŠJ, MŠ, ročné zúčtovanie ZP)
 • kapitálové výdavky ( regulácia vykurovacieho systému, nákup umývačky riadu)

 

VIII. Projekt ES

Výdavky k 31.12.2016

 

 

I. 600 – Bežné výdavky

610  Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

 • finančné prostriedky boli použité na vyplatenie tarifných platov, osobných a ostatných príplatkov (triednictvo, kreditové príplatky, príplatky za riadenie, príplatky uvádzajúceho a začínajúceho pedagóga, príplatky za zmennosť), odmien za pracovné zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea a ostatných odmien (vzdelávacie poukazy).

620  Poistné a príspevok do poisťovní

 • dotácie boli použité na úhradu príspevkov do sociálnej poisťovne, VZP, zdravotných poisťovní, na nemocenské, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a príspevok do DDP.

630 Tovary a služby

Položka 631 – Cestovné

 • finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na cestovné príkazy spojené so služobnými cestami (Turistický krúžok, hospitácia LVK...)

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie

 • finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s úhradou faktúr za tepelnú energiu, plyn, elektrinu, vodné a stočné, zrážkovú vodu, poplatky za telefón a poštové služby, komunikačnú infraštruktúru poplatky TT-IT...

Položka 633 – Materiál

 • finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu (papier, CD, tonery, obálky...), čistiacich prostriedkov na upratovanie a do ŠJ , materiálu na údržbu školy (železiarsky materiál, vodoinštalačný materiál...), odbornej literatúry a časopisov pre zamestnancov ZŠ, učebných pomôcok (CHE, BIO mikroskopy, kompasy, GEO - mapy),  nákup kuchynských potrieb do ŠJ, stolová voda ako pitný režim, benzín do kosačky, stravné lístky, hračky , knižky a výtvarnícky materiál do MŠ, tlačivá,  nákup dverí, pier,  antuky, tabliet do umývačky,   nákup výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, NB), obchodná váha, prestieradlá do MŠ, technické učebné pomôcky do MŠ, záhradný vysávač, rádiomagnetofóny do MŠ, interaktívna tabuľa do MŠ, školský nábytok do tried, parkety do telocvične, šatníkové skrine, koberce, obrusovina do ŠJ, športové potreby, siete a náhradné diely na multifunkčné ihrisko ...

 

Položka 634 – Dopravné

 • finančné prostriedky boli použité na prepravu žiakov na lyžiarsky kurz, pri voľnočasových aktivitách.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba

 • finančné prostriedky boli použité na opravu elektroinštalácie, elektrického vývodu, termostatizáciu, opravu poruchy teplej vody, opravu video vrátnika, opravu satelitného systému, opravu plynového ohrievača v MŠ, opravy kuchynských strojov a robotov, po revízne opravy elektro a blezkozvodov, opavu pračky, rekonštrukciu školskej jedálne a vstupnej haly...

Položka 636 – Nájomné za nájom

 • finančné prostriedky boli použité na prenájom zariadení tabletov

 Položka 637 – Služby

 • finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za školenia a semináre pre zamestnancov, revízie (komínov, poplachového systému, dymovodov, plynových spotrebičov,  závlahového systému), deratizáciu, tlač kalendárov do MŠ a poštových poukážok do ŠJ, orez stromov,  poplatky za vedenie BÚ, výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, poistenie budov, špeciálne služby spojené s ochranou objektu školy, poplatok za komunály odpad, odvoz a zneškodnenie biologického odpadu a nebezpečného odpadu, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a povinný prídel do sociálneho fondu...

640 Bežné transfery

 • finančné prostriedky boli použité na vyplatenie nemocenských dávok.

II. Kapitálové výdavky

 • finančné prostriedky boli použité na vyregulovanie vykurovacieho systému a nákup umývačky riadu

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1) Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcií a cieľov

 

Stratégiou Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava je poskytovanie výchovy a vzdelávanie v zmysle §3 školského zákona, a to najmä v zmysle princípov vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,  prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť.

Funkciou školy je bezplatne poskytnúť vzdelania v základnej škole v zmysle rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie. Dbať na rovnocenné postavenie a neoddeliteľnosť výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese a položiť základy pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca.

Žiak, prípadne jeho zákonný zástupca, si v rámci slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov môže v súlade s možnosťami školských vzdelávacích programov zvoliť medzi prírodovedným a športovým zameraním školského vzdelávania.

K efektívnemu zabezpečeniu funkcie školy pedagogickí pracovníci využijú rôzne dostupné formy vyučovania, napríklad integrované vyučovanie, skupinové a programové vyučovanie, projektové vyučovanie a tiež bloky individuálneho vyučovania.  

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej základnej škole je umožniť dieťaťu alebo žiakovi získať primárne a následne nižšie sekundárne (stredné) vzdelanie.

V zmysle §4 školského zákona realizáciou školských vzdelávacích programov dieťaťu alebo  žiakovi umožňujeme:

- získať kompetencie, a to najmä v oblasti  komunikačných  schopností, ústnych spôsobilostí

- ovládať aspoň dva  cudzie jazyky a  vedieť ich používať – 1. cudzí jazyk aspoň na úrovni B1

   a 2. cudzí jazyk aspoň na úrovni A1,

- naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich 

   riešiť,

- rozvíjať  manuálne  zručnosti,   tvorivé,  umelecké    psychomotorické  schopnosti,  aktuálne             

  poznatky  a  pracovať  s   nimi   na   praktických   cvičeniach   v    oblastiach   súvisiacich   s

  nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným  

v  Dohovore o ochrane  ľudských,

- pripraviť  sa   na  zodpovedný   život  v   slobodnej  spoločnosti,   v  duchu  porozumenia   a

   znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými  

   skupinami a náboženskej tolerancie,

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

 

2) Zameranie, resp. profilácia školy

      Celková profilácia a hlavné ciele školy v školskom roku 2013/2014 boli zamerané  na realizáciu obsahovej reformy regionálneho školstva, nového školského zákona a nových zmien v koncepčnej  a legislatívnej oblasti v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Plnenie všetkých úloh a riadiaca činnosť budú realizované v súlade so všetkými  zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami, výnosmi, smernicami a metodickými pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré sú v danom školskom roku v platnosti a tiež s usmerneniami publikovanými v Pedagogicko-organizačných pokynoch Ministerstva školstva Slovenskej republiky na daný školský rok.

 V zmysle realizácie projektu „Otvorená škola“ sme sa postupne snažili o zásadnú premenu spoločenského postavenia školy, aby sa stala v regióne sídliska Prednádražie kultúrnym a spoločenským centrom obecnej komunity. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy  a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.

 Uvedené ciele sme realizovali v nasledovných pilieroch:

1. Záujmovo–vzdelávacia oblasť – krúžková činnosť.

2. Informatizácia vzdelávanie – rozvoj kompetencií v oblasti informačno–komunikačných      technológií a pri práci s internetom.

3. Celoživotné vzdelávanie – zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a poskytovanie priestorov na      rekvalifikácie obyvateľov (spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava) a

     realizácia ďalších vzdelávacích programov.

4. Podnikanie – prenájom učební a služby v oblasti stravovania.

5. Šport – zriaďovanie a následný rozvoj športových tried so zameraním na futbal, poskytovanie športového areálu pre obyvateľov sídliska Prednádražie, organizácia športových súťaží v rámci mesta, kraja i Slovenska.

 Postupne dotvárame a upevňujeme optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu „Škola podporujúca zdravie“.

 Škola pripravila štyri školské vzdelávacie programy, ktoré rešpektujú a realizujú obsah obsiahnutý štátnym vzdelávacím programom a navyše v rámci voliteľných hodín poskytujú vzdelanie v oblasti výpočtovej techniky a využitia internetu.

      Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie rozširuje prírodovedné vzdelávanie s cieľom realizovať experimentálne vyučovanie prírodovedných predmetov v rámci projektu „Vyhrňme si rukávy“.

      Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne (stredné) vzdelávanie s prírodovedným zmeraním nadväzuje na vyučovanie prírodovedných predmetov  v rámci primárneho vzdelávania a pokračuje v rozvíjaní kognitívnych a empirických kompetencií z oblasti prírodných vied v nižšom sekundárnom vzdelávaní v projekte Fibonacci.

    Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne (stredné) vzdelávanie so športovým zameraním je uplatňovaný pri poskytovaní všeobecného vzdelávania so zameraním na rozvoj športového nadania pre vybraných talentovaných žiakov v športových triedach so zameraním na futbal v 5.-9. ročníku.

Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie – Po dúhovom moste za poznaním je uplatňovaný pri poskytovaní všeobecného vzdelávania pre deti predškolského veku.

 

3) Oblasť personalistiky – ľudských zdrojov

     V tejto oblasti počas celého školského roka bola zamestnancom školy poskytovaná komplexná starostlivosť v súlade s platnou legislatívou, právnymi normami a internými predpismi (Zákonník práce, Kolektívna zmluva, Sociálny fond a Pracovný poriadok).

 Od 01.01.2013 z dôvodu spojenia základnej školy s Materskou školou, Kornela Mahra 9 v Trnave  vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 a pribudol počet zamestnancov. 

      Vedenie školy systematicky zvyšovalo právne vedenie zamestnancov a umožňovalo ich kvalifikačný rast. 

                                               

 4 ) Materiálna oblasť

      Škola v spolupráci so zriaďovateľom postupne zabezpečila a realizovala  celkovú rekonštrukciu budov a zariadení školy. 

     Na základe energetického auditu škola optimálne realizovala zníženie spotreby energií na škole:

-          realizovali sme odbornú revíziu plynu, elektroinštalácie, bleskozvodov, prenosných zariadení, telocviční,

-          realizoval sme rekonštrukciu a opravu vodárne a polievacieho zariadenia na školskom areály a opravu strechy nad telocvičňou,

-          realizovali sme rekonštrukciu športového areálu a futbalového ihriska (revitalizácia trávnatej plochy) .

-          nové vybavenie učební pre výučbu cudzích jazykov – 2 učebne v rámci projektu „Infovek“ sme zabezpečili rozšírenie učebne výpočtovej techniky,

-          dobudovali sme elektronický zabezpečovací systém,

-          zrekonštruovali  a rozšírili sme káblové rozvody internetového pripojenia v celej budove školy,

-          zrealizovali sme rekonštrukciu sociálnych zariadení pre chlapcov a dievčatá na prízemí a I. poschodí bloku „C“.

      Škola využívala viaczdrojové finančné prostriedky na realizáciu svojich plánovaných zámerov:

-          rozpočet školy – normatív MŠ SR,

-          rozpočet mesta Trnava,

-          dotačné zdroje z grantových prostriedkov EÚ ,

-          zdroje z podnikania – prenájom,

-          prostriedky z rozpočtu Združenia rodičov školy,

-          2 % podiel zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb – Neinvestičný fond školy.

 

 

Strednodobé a krátkodobé ciele školy

1)      Oblasť výchovy a vzdelávania

 -          Úlohy a ciele koncepčného zámeru rozvoja školy boli rozpracované na všetky oblasti školy v Časovom harmonograme hlavných úloh činnosti školy rozpracované i v tematicko- výchovnovzdelávacích  plánoch predmetových komisií a metodických združení.

-          Vo vzdelávacom procese sme pozornosť zamerali najmä na rozvoj kľúčových kompetencií človeka a výchovné programy zamerané na uplatnenie a uľahčenie celoživotnej zamestnanosti s cieľom zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov vo všetkých predmetoch v zmysle školského vzdelávacieho programu.

-          V oblasti výchovy sme uplatňovali u žiakov vytváranie predpokladov na schopnosť        formovať otvorenú občiansku spoločnosť (výchovné predmety)v zmysle výchovného programu. 

-          U športovcov – talentovaných žiakov sme zvyšovali kvalitu športovej prípravy zlepšovaním materiálnych podmienok a zapájaním žiakov do rôznych súťaží podľa školského vzdelávacieho programu so športovým zameraním.

-          Vo vyučovaní cudzích jazykov sme zamerali pozornosť hlavne na oblasť konverzácie a uplatňovali školský vzdelávací program s posilnením 2. cudzieho jazyka od 6.ročníka.

 -          V oblasti informatickej gramotnosti sme realizovali výučbu informatiky v 5.-6.ročníku formou záujmovej činnosti. Vytvorili sme 2 učebne výpočtovej techniky a v 6 krúžkov výpočtovej techniky, kde pracovalo 62 žiakov.

 -          V školskom roku sme realizovali výučbu prírodovedného zamerania v zmysle školského vzdelávacieho programu pre 1.-4. a 5.-9. ročníky.

 -          Podľa záujmu žiakov a rodičov sme uskutočňovali netradičné formy vyučovania:

Názov akcie

Počet zapojených žiakov

Počet zapojených učiteľov

Zapojenie verejnosti

Krátky popis akcie

Plavecký výcvik

48

2

-

zamerané na získanie základných zručností, podpora pohybovej aktivity mládeže a zdravého životného štýlu

Zber papiera jeseň

537

46

rodičia a príbuzní žiakov

zámer viesť žiakov k aktívnemu zberu druhotných surovín, environmentálna výchova

Výstava kníh

537

46

-

budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus, podpora čítania

Pasovanie prvákov

170

6

rodičia a príbuzní žiakov 1.ročníka

zoznámenie sa so školou a jej aktivitami, slávnostné prijatie nových žiakov do kolektívu školy

Nie sú sami

12

1

Sociálne zariadenie Svetlo

Kultúrny program a darčeky pre seniorov

         

Vianočná kapustnica

5

120

ZO OZ pracovníkov školstva

Stretnutie zamestnávateľa so zamestnancami, súčasnými i minulými

Vianočná akadémia

537

42

 

Žiaci – žiakom, predvianočný čas.

Karneval žiakov 1.stupňa/MŠ

217/87

16/5

rodičia a príbuzní žiakov 1.stupňa

Utužovanie vzťahov školy a rodiny

Marec mesiac knihy

356

27

Vydavateľstvo Akela

budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus, podpora čítania

Návšteva krajskej knižnice

48

2

-

Aktívne viesť žiakov k čítaniu, budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus

Župná olympiáda

8

3

VÚC Trnava

Organizácia futbalových kôl Župnej olympiády

         

Talentmánia ŠKD

133

6

rodičia a príbuzní žiakov 1.stupňa

Objavovať u detí individuálne danosti, podporovať ich rozvoj

         
         

Prevencia AIDS

55 (9.ročník)

3

RÚVZ Trnava

Poskytnúť informácie a preventívne pôsobiť

preventívne stomatologické prehliadky dvakrát ročne

51

25

stomatologička MUDr. Funtzik

Dbať na zdravie žiakov, zabezpečiť včasnú diagnostiku

Komparo

63 z 8.ročníka

55 z 9.ročníka

12

Exam testing

Poskytnúť žiakom možnosť externého overenia si vedomostí – príprava na T9

Látkové a nelátkové závislosti

63 (8.ročník)

3

RÚVZ Trnava

Poskytnúť informácie a predchádzať nežiaducim javom v správaní sa žiakov

Správaj sa normálne

62 (5.ročník)

3

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trnava

Výchova k zodpovednému správaniu sa – celoročný projekt

Preventívne programy

61 (6.ročník)

3

CPPPaP Trnava

Budovanie korektných vzťahov v kolektíve, sebaúcta a sebahodnotenie

Voľba povolania

63 (8.ročník)

1

Školská psychologička a UPSVaR Trnava

Pomoc pri orientácii v rámci voľby budúceho povolania

Zber papiera jar

537

46

rodičia a príbuzní žiakov

zámer viesť žiakov k aktívnemu zberu druhotných surovín, environmentálna výchova

Zber použitých bateriek

323

3

rodičia a príbuzní žiakov najmä 2.stupňa

zámer viesť žiakov k správnej likvidácii nepoužiteľných bateriek, environmentálna výchova

Efektívne učenie

62 (5.ročník)

-

Školská psychologička a CPPPaP Trnava

Stratégie učenia sa – zvládnutie prechodu 1. A 2.stupeň

Koncoročné fotografovanie

537

28

Fotoateliér Bohunický Trnava

Pamiatka na triedne kolektívy, priebežné zdokumentovanie absolventov školy

Hromadná objednávka zošitov na nasledujúci školský rok

537

26

Papiernictvo ST Trnava

Pomoc rodičom zabezpečiť pre žiakov pomôcky za veľkoobchodné ceny

Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže

16

3

Kalokagatia, mesto Trnava

Aktívne trávenie voľného času, podpora športu u mládeže

 

pravidelne organizujeme:       účasť žiakov 9. ročníka na súdnom pojednávaní – občianska náuka,

                                               Po stopách M.R. Štefánika – výchova k národnej hrdosti,

                                               Bernolák, Fándly, Hollý – v rámci literatúry a dejepisu,

                                               Ručná výroba papiera na Záhorí – vlastiveda,

                                               Hvezdáreň Hlohovec – fyzika,

domáce hospodárstvo, agroturistika – návšteva poľnohospodárskeho družstva,

  pravidelne zabezpečujeme:  priebežné vzdelávanie pedagógov v spolupráci s MPC Trnava,

                                               zapojenie sa do vzdelávania NÚCEM, ŠIOV

.

 2)      Materiálna oblasť a investície

 -          Doplnili sme kabinety učebnými pomôckami pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch.  

 -          Zrekonštruovali  a rozšírili sme káblové rozvody internetového pripojenia v celej budove školy.  

-          Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá na prízemí a I. poschodí.

 3)      Personálna oblasť – starostlivosť o zamestnancov.

-          Na základe demografického vývoja obyvateľstva regiónu v pôsobnosti školy, špecializácie školy, stanovených cieľov a prijatých racionalizačných opatrení, vedenie školy vypracovalo novú organizačnú skladbu zamestnancov školy, ich počty a kvalifikačnú štruktúru.

-          V spolupráci  s odborovou organizáciou školy a Združením rodičov školy, vedenie  školy počas celého školského roka vytváralo optimálne pracovné podmienky v oblasti BOZ – PO, odborného kvalifikačného rastu, regenerácie pracovnej sily a vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

- Na utuženie pracovného kolektívu sme  realizovali:

- slávnostné posedenie „Deň učiteľov“ s odmeňovaním vybratých pedagógov     a vychovávateľov .

- jednodňový športový deň pre všetkých zamestnancov .

- Vianočné stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov s vedením školy –    spoločenská miestnosť základnej školy,

-  škola poskytuje zdarma zamestnancom školy a rodičom telocvične a tenisový kurt.

- V zmysle Vyhlášky MŠ SR sme uskutočnili hodnotenie pedagogických zamestnancov.

- Vypracovali sme Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a Smernicu bezpečnostnej politiky informačných systémov. 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

Pozitívne stránky školy:

1. Materiálna oblasť

- psychohygienické a priestorové vybavenie školy (vybavenie učební a učebné pomôcky, interaktívne tabule,

udržiavaný športový areál - umelý trávnik, 3 telocvične, 3 učebne výpočtovej techniky, učebne I. stupňa vybavené PC, jazyková učebňa.

 

2. Výchovno - vzdelávací proces

- výsledky v predmetoch Matematika a Slovenský jazyk (testovanie deviatakov) - viď

bod e.

- veľmi dobré umiestnenie žiakov na stredné školy - viď bod c.

- vynikajúce úspechy v športových súťažiach - viď bod i.

- rozsiahla ponuka vzdelávania ( všeobecné - základné, športové, jazykové špeciálne)

- rozsiahla ponuka mimoškolského vzdelávania - formou vzdelávacích poukazov viď bod 2b)

- organizovanie netradičných foriem vzdelávania - školy v prírode, pobyty v zahraničí,

sústredenia, exkurzie.

- veľké možnosti uplatnenia a zapojenia do vzdelávacích projektov

- rozsiahla spolupráca školy s ďalšími organizáciami a partnermi v SR i v zahraničí viď bod 2d)

- škola poskytuje: - výchovné poradenstvo - 1 výchovný poradca

- psychologické poradenstvo - 1 školský psychológ

 

Negatívne stránky školy

- Nedokončená rekonštrukcia budovy školy (výmena okien, zateplenie, sprchy v telocvičniach,...)

- Nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre predmety - svet práce a techniky

- Problém zabrániť vandalizmu i napriek opatreniam . EZS, polícia, ohradenie priečelia budovy, SBS na dve hodiny vo večerných hodinách podľa potreby

- Nedostatočná možnosť finančnej motivácie a odmeňovania pre aktívnych a ochotných učiteľov.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Angličtina hrou

27

 

Mgr. Dagmar Lukačovičová

Angličtina v malíčku

21

 

Mgr. Alexandra Heribanová

Matematika inak

19

 

Mgr. Bronislava Štipáková

Precvičme si matematiku

31

 

Mgr. Miriama Sedláková

Slovenčina trochu inak

17

 

PaedDr. Gizela Fodorová

Slovenčina v testoch IX.A

18

 

Mgr. Lea Vretenárová

Spevácko-recitačný krúžok

19

 

Mgr. Michaela Brisudová

Šikovné ruky

26

 

Mgr. Dušana Šarvaicová

Športové hry D

23

 

Mgr. Viera Gašparíková

Športové hry Ch

20

 

PaedDr. Jozef Brestovanský

Športový krúžok 1.-2.ročník

27

 

Mgr. Zuzana Beníčková

Športový krúžok 3.-4.ročník

22

 

Mgr. Jana Vahuličová

Tanečný krúžok

21

 

Mgr. Dagmar Halušová

Testy z matematiky IX.A

18

 

Mgr. Andrea Horváthová

Testy z matematiky IX.B

18

 

Mgr. Andrea Horváthová

Testy z matematiky VIII.B

16

 

PaedDr. Ľubomíra Vašková

Testy zo slovenčiny IX.C

19

 

Mgr. Zuzana Kudriová

Turistický krúžok Pa

24

 

Mgr. Marián Pavlík

Turistický krúžok Št

27

 

Mgr. Bronislava Štipáková

Tvorivá informatika Ha

14

 

Mgr. Zuzana Hanusová

Tvorivá informatika MŠe

17

 

Mgr. Mária Ševečková

Zdravotnícky krúžok

20

 

Mgr. Martina Boboňková

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jozef Gábor

V Trnave 29.júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 04.septembra 2017