Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava

Adresa školy

Ulica Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava

Telefón

+421333236880

E-mail

info@zskm.trnava.sk

WWW stránka

zskmahratt.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Trnava

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Riaditeľ

PaedDr. Jozef Gábor

ZRŠ I. stupeň

Mgr. Zuzana Beníčková

ZRŠ II. stupeň

Mgr. Lea Vretenárová

ZRŠ MŠ

PaedDr. Karin Hambálková

 

Rada školy

Predseda :

Mgr. Viera Gašparíková

Členovia :

Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Michal Suchanský

Ing. Marcela Masaryková

Mgr. Jozefína Adámková

Miroslava Blesáková

p. Ľubica Idunková

Mgr. Ing. Marián Galbavý

Bc. Pavol Nižnanský

Mgr. Martin Uhrík

Ing. Elena Gombíková

 

Poradné orgány školy

MZ 1. a 2. ročník

MZ 3. a 4. ročník

MZ ŠKD

PK Slovenský jazyk

PK Cudzí jazyk

PK Matematika

PK Fyzika, Chémia, Technická výchova

PK Dejepis, Občianska výchova

PK Biológia, Geografia

PK Výchovné predmety

PK Telesnej výchovy a Športovej prípravy

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 652

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

4

3

2

3

2

3

3

3

3

3

29

počet žiakov

97

56

48

62

52

64

81

66

55

71

652

z toho ŠVVP

 

2

3

6

 

4

4

4

1

4

28

 

 

                   

 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015:                      56/19

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:                       6

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

TYP ŠKOLY

NÁZOV ŠKOLY

POČET ŽIAKOV

Gymnázium

 

 

 

Gymnázium J. Hollého

6

 

Gymnázium J. Herdu

9

 

Gymnázium A. Merici

0

 

Arcibiskupské gymnázium

0

Stredné priemyselné školy

 

 

 

SPŠ stavebná

5

 

SPŠ dopravná

3

 

SPŠ

12

Akadémie

 

 

 

Obchodná akadémia

4

 

Pedag. a sociálna akadémia

0

 

Piešťany  Hotelová akadémia

1

Stredné školy

 

 

 

Stredná zdravotná škola

0

 

 

 

Umelecké školy

SUŠ animovanej tvorby Bratislava

1

 

SUŠ Trenčín

2

 

 

 

Stredné odborné školy

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb

5

 

SOŠ poľn. a služieb na vidieku

4

 

SOŠ elektrotechnická

4

 

SOŠ automobilová

6

 

Súkromná SOŠ Gos-Sk

8

 

SOŠ záhradnícka Piešťany

1

 

 

 

SPOLU

 

71

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

CvSJL

DEJ

ETV

ETVn

FRJ

FUP

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1,22

I.B

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1,32

I.C

1,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1,42

II.A

1,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,13

 

1,61

II.B

1,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,04

 

1,48

III.A

1,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,05

 

1,64

III.B

1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,05

 

1,45

III.C

1,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,37

 

1,58

IV.A

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,23

 

2,42

IV.B

1,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,19

 

1,73

V.A

2,16

2,4

 

1,8

 

 

 

 

 

2,24

1,6

 

 

1,56

2,28

V.B

2,14

2,62

 

1,9

 

 

 

 

 

2,57

1,95

 

 

1,57

2,57

V.C

2,47

2,53

 

1,82

 

 

 

1

 

2,35

1,76

 

 

1,76

2,88

VI.A

2

1,74

 

1,48

 

 

 

 

1,67

1,67

1,52

1,48

 

 

2,07

VI.B

2,58

2,58

 

2,29

 

 

 

 

2,25

2,58

2,04

2,63

 

 

3

VI.C

1,93

2,3

 

2,07

 

 

 

1

1,67

2,17

1,7

1,9

 

 

2

VII.A

2,17

2,43

 

2,35

 

 

 

 

2,09

2,43

1,65

 

 

1,39

2,61

VII.B

2,79

1,96

 

1,88

 

 

 

 

2

2,63

1,83

 

 

1,29

2,29

VII.C

2,39

2,67

 

2,22

 

 

 

1

2,11

2,5

1,83

 

 

1,61

2,94

VIII.A

2,44

2,33

 

2,28

 

 

 

 

2,11

2,61

 

2,89

 

 

3,11

VIII.B

2,28

2,44

 

2,06

 

 

 

 

2,17

2,17

 

2,61

 

 

2,67

VIII.C

2,74

3,05

 

2,74

 

 

 

1

2,26

2,32

 

2,74

 

 

2,74

IX.A

2,38

2,65

 

2,46

 

 

 

 

2,35

2,88

 

2,92

 

1,81

2,92

IX.B

2,64

2,54

 

2,64

 

 

 

 

1,93

2,96

 

2,93

 

1,43

2,79

IX.C

2,53

2,82

 

2,65

 

 

 

1

2,18

1,71

 

2,71

 

1,82

2,53

 

 

 

Trieda

NÁV

NBV

NEJ

OBN

OBV

Objavovanie prírody

POH

PVC

PRI

PDA

PVO

SJL

Spr

SEE

SRL

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,28

1,56

1

 

 

I.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,32

1,37

1

 

 

I.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,42

1,84

1

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,52

 

1,79

1

 

 

II.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,26

 

1,58

1

 

 

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,18

 

1,59

1

 

 

III.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45

 

1,55

1

 

 

III.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,58

 

1,68

1

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,31

 

2

1

 

 

IV.B

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,31

 

1,73

1

 

 

V.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,48

1

 

 

V.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,67

1,05

 

 

V.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,76

1

 

 

VI.A

 

 

1,5

1,11

 

 

 

 

 

 

 

2,15

1

 

 

VI.B

 

 

2,29

2,21

 

 

 

 

 

 

 

2,83

1,04

 

 

VI.C

 

 

1,9

1,43

 

 

 

 

 

 

 

2,13

1

 

 

VII.A

 

 

2,43

1,61

 

 

 

 

 

 

 

2,61

1,04

1,09

 

VII.B

 

 

2,13

1,42

 

 

 

 

 

 

 

2,79

1

1

 

VII.C

 

 

2,17

1,94

 

 

 

 

 

 

 

2,83

1

1

 

VIII.A

 

 

2,22

2,22

 

 

 

 

 

 

 

2,67

1

1

 

VIII.B

 

 

2,06

1,67

 

 

 

 

 

 

 

3,11

1

1

 

VIII.C

 

 

2,47

2,74

 

 

 

 

 

 

 

3,05

1

1

 

IX.A

 

 

2,62

2,15

 

 

 

 

 

 

 

2,69

1

 

 

IX.B

 

 

2,39

2,39

 

 

 

 

 

 

 

2,61

1

 

 

IX.C

 

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

2,88

1

 

 

 

 

Trieda

TEH

THD

TSV

TEV

VLA

VUM

VYV

ZEM

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

 

 

 

 

 

 

 

 

P4

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

1

 

 

 

1

 

I.B

 

 

1

 

 

 

1

 

I.C

 

 

1

 

 

 

1

 

II.A

 

 

 

1

1,43

 

1

 

II.B

 

 

 

1

1,39

 

1

 

III.A

 

 

 

1

1,32

 

1

 

III.B

 

 

 

1

1,5

 

1

 

III.C

 

 

 

1

1,47

 

1

 

IV.A

 

 

 

1

1,92

 

1

 

IV.B

 

 

 

1

1,81

 

1

 

V.A

 

1

1

 

 

 

1,04

 

V.B

 

1

1

 

 

 

1,14

 

V.C

 

1

1

 

 

 

1,06

 

VI.A

 

 

1

 

 

 

1

 

VI.B

 

 

1

 

 

 

1,33

 

VI.C

 

 

1

 

 

 

1

 

VII.A

 

1

1

 

 

 

1,22

 

VII.B

 

1

1

 

 

 

1,04

 

VII.C

 

1

1

 

 

 

1,17

 

VIII.A

 

1

1

 

 

1,11

 

 

VIII.B

 

1

1

 

 

1,22

 

 

VIII.C

 

1

1

 

 

 

 

 

IX.A

 

 

1,08

 

 

1,5

 

 

IX.B

 

 

1,07

 

 

1,25

 

 

IX.C

 

 

1

 

 

1,06

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

P1

23

0

0

23

P2

24

0

0

24

P3

25

0

0

25

P4

24

0

0

24

I.A

18

18

0

0

I.B

19

19

0

0

I.C

19

19

0

0

II.A

24

24

0

0

II.B

24

24

0

0

III.A

22

22

0

0

III.B

21

20

0

1

III.C

19

19

0

0

IV.A

26

26

0

0

IV.B

25

26

0

0

V.A

26

25

0

1

V.B

21

21

0

0

V.C

17

17

0

0

VI.A

27

27

0

0

VI.B

24

23

1

0

VI.C

30

30

0

0

VII.A

24

22

1

1

VII.B

24

24

0

0

VII.C

18

18

0

0

VIII.A

18

18

0

0

VIII.B

18

18

0

0

VIII.C

19

19

0

0

IX.A

26

26

0

0

IX.B

28

27

1

0

IX.C

17

17

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

P1

23

0

0,00

0

0,00

0

0,00

P2

14

0

0,00

0

0,00

0

0,00

P3

25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

P4

15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

I.A

18

1114

61,89

1114

61,89

0

0,00

I.B

19

1563

82,26

1563

82,26

0

0,00

I.C

19

1528

80,42

1528

80,42

0

0,00

II.A

24

1778

75,49

1778

75,49

0

0,00

II.B

24

1504

63,79

1504

63,79

0

0,00

III.A

22

1723

78,32

1723

78,32

0

0,00

III.B

21

1131

55,60

1131

55,60

0

0,00

III.C

19

1801

94,79

1801

94,79

0

0,00

IV.A

26

1990

76,54

1990

76,54

0

0,00

IV.B

25

2348

90,31

2348

90,31

0

0,00

V.A

26

2340

93,60

2340

93,60

0

0,00

V.B

21

2152

102,48

2152

102,48

0

0,00

V.C

17

1419

83,47

1419

83,47

0

0,00

VI.A

27

2521

93,37

2516

93,19

5

0,19

VI.B

24

2229

92,88

2229

92,88

0

0,00

VI.C

30

3049

101,63

3044

101,47

5

0,17

VII.A

24

2127

92,48

2111

91,78

16

0,70

VII.B

24

2431

101,29

2431

101,29

0

0,00

VII.C

18

1936

107,56

1931

107,28

5

0,28

VIII.A

18

3156

175,33

3150

175,00

6

0,33

VIII.B

18

1680

93,33

1677

93,17

3

0,17

VIII.C

19

2016

106,11

2011

105,84

5

0,26

IX.A

26

5263

202,42

5255

202,12

8

0,31

IX.B

28

5618

200,64

5521

197,18

97

3,46

IX.C

17

2735

160,88

2728

160,47

7

0,41

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

71

64,7

+2,1

Monitor MAT

71

54,7

+1,9

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Vedenie                                                                     

1. PaedDr. Jozef Gábor                                                   

2. I.st. Mgr. Zuzana Beníčková                                                                          

3. II. st.Mgr. Lea Vretenárová

 

Školský psychológ                                                                                 

1.Mgr. Mária Vajsová

 

Triednictvo                                                                

I. stupeň                                                                      

1.         I. A      Mgr. Dagmar Lukačovičová

2.         I. B      Mgr. Michaela Brisudová

3.         I. C      Mgr. Lenka Hrehušová

4.         II. A     Mgr. Miroslava Gajdošová

5.         II. B     Mgr. Dagmar Halušová

6.         III.A   Mgr. Martina Boboňková

7.         III. B    Mgr. Mária Ševečková

8.         III. C    Mgr. Dušana Šarvaicová

9.         IV. A   Mgr. Jana Vahuličová

10.       IV. B   Mgr. Veronika Babincová

 

II. stupeň

1.         V. A    PaedDr. Gizela Fodorová

2.         V. B     Ing. Gabriela Maťaše    

3.         V. C     Mgr. Alexandra Heribanová

4.         VI. A  Mgr. Ľubica Michalcová

5.         VI. B   Mgr. Zuzana Kudriová

6.         VI. C   Mgr. Marián Pavlík 

7.         VII. A Mgr. Bronislava Štipáková

8.         VII. B PaedDr. Ľubomíra Vašková

9.         VII. C PaedDr.  Andrea Nováková                     

10.       VIII.A  Mgr. Petra Huráková, Polťáková.  

11.       VIII.B Mgr. Zuzana Hanusová                                     

12.       VIII.C Mgr. Viera Gašparíková

13.       IX. A  Mgr. Andrea Horváthová

14.       IX. B   Mgr. Anna Andrisová

15.       IX. C   PaedDr. Jozef Brestovanský

 

 

Netriedni učitelia

1. Mgr. Mária Pavlovičová                                                          

2. Ing. Ľubica Gablechová

3. Mgr. Stanislava Kopúnková

4. Mgr. Alena Kotorová

5. Mgr. Miriama Sedláková

6. Ing. Daniela Blažová

7. Mgr. Petronela Martinkovičová                       

8. Mgr. Daniela Mosorová

9. Mgr. Nina Štubňová Bachratá              

                                       

Asistent učiteľa

1.Mgr. Veronika Cenigová

 

ŠKD

1. Mgr. Martina Kozoňová                        

2. Mgr. Klaudia Galbavá                       

3. Bc. Renáta Tomašovičová                 

4. p. Anna Nižnanská                           

5. Mgr. Viera Turanovičová                   

6. p. Patrícia Galová                        

 

Prevádzkoví zamestnanci

1. p. Božena Kemková

2. p. Ľubica Idunková

3. p. Helena Lukáčová

4. p. Róbert Kunka                                                            

 

Upratovačky

1.p. Marcela Svobodová                                          

2.p. Anna Ružarovská                                                

3.p. Alena Hrivňáková

4.p. Helena Lopatková

5. p. Mária Siváková

6. p. Mária Babirátová

 

 

Školská jedáleň

1. p. Zuzana Fulajtarová                                                

2. p. Iveta Stržinková

3. p. Jana Žažová

4. p. Petra Kontínová   

5. p. Silvia Brestovanská

6. p. Jana Trembová

7. p. Juliana Pastvová

 

 

Dohoda

1. Mgr. Jozef Brezovský

2. Mgr. Patrik Lipnický 

3. p. Marián Šarmír

4. p. Jozef Rešetka 

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

18

 

2.kvalifikačná skúška

8

 

štúdium školského manažmentu

0

 

špecializačné inovačné štúdium

23

 

špecializačné kvalifikačné

0

 

postgraduálne

0

 

doplňujúce pedagogické

1

 

vysokoškolské pedagogické

42

 

vysokoškolské nepedagogické

0

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Úspechy 2015/2016

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - JEDNOTLIVCI

     

Disciplína

Umiestnenie

Meno a priezvisko jednotlivca

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Cezpoľný beh

3.miesto

Sebastián Rafajdus

Školské majstrovstvá okresu v atletike

Vrh guľou

2.miesto

Lucia Pavlechová

Beh na 60 m

3.miesto

Kristína Kurovská

Skok do diaľky

3.miesto

Petra Mihoková

Skok do výšky

3.miesto

Petra Mihoková

Hod kriketovou loptičkou

3.miesto

Ivana Konečná

Beh na 60 m

1.miesto

Šimon Kozák

Beh na 60 m

3.miesto

Tomáš Žitný

Beh na 1000 m

2.miesto

Oliver Burian

Beh na 1000 m

3.miesto

Sebastián Nebyla

Malý maratón - Kalokagatia

2.miesto

Sebastián Nebyla

Skok do výšky

1.miesto

Matúš Repa

Hod kriketovou loptičkou

1.miesto

Dominik Bindics

Premiant školy -  Denis Lovasz - IX.C

 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - DRUŽSTVÁ

     

Názov súťaže

Umiestnenie

Dance Free Style

1. miesto

Súťaž školských časopisov  Tresky Plesky

1. miesto

Dni športu - Memoriál Márie Zavarskej

1.miesto

Školské majstrovstvá okresu Jednota Cup - futbal - chlapci

1.miesto

 

Školské majstrovstvá okresu Jednota Cup - futbal - dievčatá

1.miesto

Školský pohár v malom futbale ZŠ - dievčatá

1.miesto

Školský pohár v malom futbale ZŠ - chlapci

1.miesto

Školské majstrovstvá okresu volejbal

1.miesto

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

1.miesto

Školské majstrovstvá okresu McDonald’sCup - futbal - chlapci

1. miesto

Školské majstrovstvá okresu v hádzanej - chlapci

2.miesto

Školské majstrovstvá okresu v basketbale - chlapci

3.miesto

Školské majstrovstvá Trnavského kraja Jednota Cup -  chlapci

1.miesto

Školské majstrovstvá Trnavského kraja atletike

2.miesto

Trnavské športové hry

2.miesto

Malý maratón - Celoslovenská súťaž Kalokagatie - chlapci

1.miesto

 

 

Tirnavia Trophy

2. miesto

 

 

         

 

 

 

 

Olympiády, literárne, výtvarné a hudobné súťaže

     

Disciplína

Umiestnenie

Meno a priezvisko jednotlivca

 

Vianočné piesne a koledy

1.miesto

Paulína Fabianová

Putujeme za ľudovou piesňou

2.miesto

Nina Vidličková

Slávik Slovenska

3.miesto

Nina Vidličková

Dance Free Style

3. miesto

Natália Nitková

Maľovaný sen Vianoc

1. miesto

Emma Sepešiová

Maľovaný sen Vianoc

2.miesto

Alexandra Kusá

Dažďový prales

2.miesto

Katarína Bajzíková

Dažďový prales

3.miesto

Sára Fekoňová

Moja Trnava

1.miesto

Sára Fekoňová

Moja Trnava

1.miesto

Adriana Haršányiová

Vianočné aranžovanie

1.miesto

Denisa Majorošová

Vianočné aranžovanie

1.miesto

Tamara Šafránková

Veľkonočné aranžovanie

1.miesto

Tamara Šafránková

Majster sveta Peter Sagan

1.miesto

Tamara Šafránková

Prvosienky

2.miesto

Sofia Malánová

Prvosienky

3.miesto

Ema Boboňková

Strašidelný príbeh

1.miesto

Dávid Pősinger

Strašidelný príbeh

2.miesto

Boris Knapp

Biologická olympiáda - obv.kolo

2.miesto

Martin Koleňák

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

 

Škola realizovala a bola zapojená do nasledovných projektov:

„ Otvorená škola“

Cieľom projektu je zásadná premena spoločenského postavenia školy, aby sa stala v regióne sídliska Prednádražie kultúrnym a spoločenským centrom obecnej komunity.

Chceme dosiahnuť, aby sa škola považovala z otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania v každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách. Uvedené ciele realizujeme v nasledovných pilieroch:

Záujmovo - vzdelávacia oblasť - krúžková činnosť.

Informatizácia - vzdelávanie v informačno - komunikatívnych technológiách a internete.

Celoživotné vzdelávanie - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a poskytovanie priestorov na rekvalifikácie obyvateľov (úrad práce) a ďalšie vzdelávacie programy.

Podnikanie - prenájom učební, športových zariadení a stravovania.

Šport - realizácia športových tried so zameraním na futbal, poskytovanie športového areálu pre obyvateľov sídliska Prednádražie - prenájom, organizácia súťaží.

Školská knižnica - v priestoroch školy je umiestnená pobočka Krajskej knižnice J. Fándlyho - služba pre žiakov školy a pre verejnosť.

Partneri: Mesto Trnava

MŠ SR

MC Prešov

Štátny pedagogický ústav

ÚPSVaR

FC Spartak a.s. Trnava

Financovanie: Mesto Trnava

MŠ SR

Rozpočet školy

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov - prenájom

Vzdelávacie poukazy

Kultúrne poukazy

„Zdravá škola“

Cieľom projektu je realizácia aktivít pre šírenie zdravého spôsobu života a zdravej výživy. Škola organizuje „Deň zdravia“ (meranie tlaku, príprava zdravej výživy - šaláty, cvičenie - pohybové aktivity, prednášky - protidrogová, s lekárom, psychológom ....)

Partneri: Červený kríž

Pedagogicko-psychologická poradňa

Detské integračné centrum

Mesto Trnava

Financovanie: Mesto Trnava

Rozpočet školy

 

 

„Infovek“

„Digitálne učivo na dosah“

Cieľom projektu je poskytovať vzdelanie formou krúžku v informačno-komunikatívnych technológiách s využitím internetu.

Partneri: Mesto Trnava

MŠ SR

Financovanie: Mesto Trnava

MŠ SR

Rozpočet školy

Rozpočet združenia rodičov

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 bola zrealizovaná komplexná inšpekcia s nasledovnými závermi:

- riadenie školy: dobrá úroveň

- podmienky výchovy a vzdelávania : dobrá úroveň

- priebeh výchovy a vzdelávaniav jednotlivých predmetoch:

I. stupeň - celkovo priemerná úroveň

II. stupeň - celkovo priemerná úroveň

- vyučovanie a učenia : celkovo priemerná úroveň

- podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD: veľmi dobrá úroveň.

Silné stránky školy v oblasti riadenia sú na veľmi dobrej úrovni vo všetkých ukazovateľoch (klíma a kultúra školy a služby školy):

- podmienky výchovy a vzdelávania, personálne zabezpečenie, materiálovo-technické podmenky,

- vytváranie priaznivej atmosféry v triedach.

Zlepšenie si vyžaduje oblasť tvorby ŠkVP, vedenie pedagogickej dokumentácie, kontrolná činnosť a rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a ich príležitosti vyjadrovať svoje názory a postoje.

 

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

veľké učebne - rozloha nad 30m2

malé učebne - rozloha do 30m2

telocvične

bežné

špeciálne

odborné

odbor. učeb.

kabinety

bežné

špeciálne

odborné

odbor. učeb.

kabinety

pre žiakov

pre žiakov

špec.tried

špec.tried

22+4

0

11

0

2

0+4

1

2

0

20+2

1V+1M+1G

 

 

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

 

Zdroje financovania k 31.12.2015

 

Textová časť

  

I.   200 – Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy za rok 2015 predstavujú príjem:

1.Príjmy z vlastníctva:

–        prenájom školského bytu

–        prenájom učební a spoločenskej miestnosti.

2. Poplatky a platby z predaja a služieb:

–        pedagogická prax

3. Príjmy z finančného hospodárenia:

–        úroky z banky z účtov ZŠ a ŠJ.

4. Ostatné bežné príjmy:

–        poplatok za školné v ŠKD (cca 170 detí), v MŠ (cca 53 detí)

–        z dobropisov – preplatky energií za rok 2014 (teplo, plyn)

 

II. 300 - Granty a transfery

–        réžia od cudzích stravníkov ( 9 stravníkov)

–        réžia za deti (cca 420 stravníkov)

 

III.  Dotácia na prenesené kompetencie

 1. Normatívne finančné prostriedky

-          transfer na osobné náklady a  na prevádzkové náklady školy.

 1. Nenormatívne finančné prostriedky

-          transfer na asistenta učiteľa

-          transfer na odchodné

-          transfer na vzdelávacie poukazy

-          transfer na mimoriadne výsledky žiakov

-          transfer na učebnice

 

IV. Bežný transfer na originálne kompetencie

–        predstavuje dotácie na osobné náklady a na prevádzku pre - školskú jedáleň 

                                                                                                        - ŠKD

                                                                                                        - MŠ.

 

V. Bežný transfer z KŠÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ

–        transfer z OÚ pre MŠ

 

VI. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi

–        finančná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

 

 VII. Ostatné dotácie

–        poistenie budov

–        projekty mesta (Zelená škola)

–        prímestský tábor

–        ostané výdavky škôl (asistent učiteľa, mimoriadne odmeny)

–        rok mesta Trnavy

–        TŠH

–        opravy budov

–        kapitálové výdavky

 

VIII. Projekt ES

 

Výdavky k 31.12.2015

 

Textová časť

 

 

I. 600 – Bežné výdavky

610  Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

–        finančné prostriedky boli použité na vyplatenie tarifných platov, osobných a ostatných príplatkov (triednictvo, kreditové príplatky, príplatky za riadenie, príplatky uvádzajúceho a začínajúceho pedagóga), odmien za kvalitné plnenie úloh a ostatných odmien.

620  Poistné a príspevok do poisťovní

–        dotácie boli použité na úhradu príspevkov do sociálnej poisťovne, VZP, zdravotných poisťovní, na nemocenské, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a príspevok do DDP.

630 Tovary a služby

Položka 631 – Cestovné

–        finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na cestovné príkazy spojené so služobnými cestami...

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie

–        finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s úhradou faktúr za tepelnú energiu, plyn, elektrinu, vodné a stočné, zrážkovú vodu, poplatky za telefón a poštové služby, komunikačnú infraštruktúru – poplatky TT-IT...

Položka 633 – Materiál

–        finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu (papier, CD, tonery, obálky...), čistiacich prostriedkov na upratovanie a do ŠJ , materiálu na údržbu školy (železiarsky materiál, vodoinštalačný materiál...), odbornej literatúry a časopisov pre zamestnancov ZŠ, učebných pomôcok (etická výchova, DVD-Hrady a zámky),  nákup kuchynských potrieb do ŠJ, stolová voda ako pitný režim, benzín do kosačky, stravné lístky, hračky a knižky do MŠ a ŠKD, tlačivá,  didaktické pomôcky, nákup dverí, pier, výtvarníckeho materiálu do MŠ, antuky, tabliet do umývačky, mechanických metiel, dochádzkových kariet pre zamestnancov, nákup výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia (drevené stoličky a skrinky do MŠ, jedálenské stoly a stoličky do jedálne v ZŠ, školské lavice a stoličky do dvoch tried v ZŠ ...), nákup športového náčinia (kozy, gymnastické lavičky, švédske bedny), koberce a vysávač do MŠ, obrusovina so ŠJ, učebné pomôcky pre asistenta učiteľa, orfové nástroje, obchodná váha, uteráky a prestieradlá do MŠ...

 

Položka 634 – Dopravné

–        finančné prostriedky boli použité na prepravu žiakov pri reprezentovaní školy – športová súťaž

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba

–        finančné prostriedky boli použité na opravu prevádzkových strojov v ŠJ aj v MŠ (mycí stroj, robot, chladiaca vitrína), opravu interaktívnej tabule v MŠ, renováciu počítača, rekonštrukciu soc. zariadení, opravu elektroinštalácie, rekonštrukciu telocvične, maliarske práce, oprava postrekovačov, výmena dreveného obkladu v telocvični, oprava vstavanej skrine v MŠ...

Položka 636 – Nájomné za nájom

–        finančné prostriedky boli použité na prenájom zariadení – tabletov a prenájom nebytových priestorov – telocvičňa na Mozartovej ulici (počas rekonštrukcie)

Položka 637 – Služby

–        finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za školenia pre zamestnancov školy, čistenie kanalizácie, virtuálnu knižnicu, revíziu( videovrátnika, poplachového systému, výťahu, dymovodov, plynových spotrebičov, elektrorozvodov, závlahového systému), deratizáciu, poplatky za vedenie BÚ, výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, poistenie budov, špeciálne služby spojené s ochranou objektu školy, poplatok za komunály odpad, odvoz a zneškodnenie biologického odpadu, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a povinný prídel do sociálneho fondu...

640 Bežné transfery

–        finančné prostriedky boli použité na vyplatenie nemocenských dávok.

II. Kapitálové výdavky

-          finančné prostriedky boli použité na vypracovanie energetického certifikátu a termostatizáciu vykurovacieho systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje financovania v roku 2015 - plnenie k 31.12.2015

tab. č. 1

   

v EUR

Pol. č.

Ukazovateľ

Rozpočet

Plnenie 

% plnenia rozpočtu

I.

200 - Nedaňové príjmy

31 996

31 635

99%

II.

300 - Granty a transfery

16 600

16 476

99%

III.

Dotácia na prenesené kompetencie

806 101

806 101

100%

1.

Normatívne fin. prostriedky

781 427

781 427

100%

2.

Nenorm. (asist. učiteľa, vzdelávacie poukazy, odchodné, žiaci zo SZP, mimoriadne výsledky)

24 674

24 674

100%

IV.

Bežný transfer na originálne kompetencie

333 216

333 216

100%

V.

Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na detí v MŠ

6 456

6 456

100%

VI.

Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi

446

446

100%

VII.

Projekt "PRINED" ZŠ M. Gorkého 21, Trnava"

0

0

 

VIII.

Ostatné dotácie

25 726

25 726

100%

 

Zdroje financovania spolu

1 220 541

1 220 056

100%

 

Výdavky spolu

1 220 541

1 219 174

100%

 

Saldo (zostatok na výdavkovom účte) k 31.12.

0

882

 

 

Výška zaslaných príjmov k 31.12.

 

90

 

       
       

 

 

 

Výdavky v roku 2015 - čerpanie k 31.12.2015

tab. č. 2

             
               

Pol. č.

Ukazovateľ

Ćerpanie

Spolu čerpanie v r. 2015

Primárne vzdelávania s bežnou starostlivosťou, Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania

Predškolská výchova

Sociálna pomoc obč. v hmotnej a soc. núdzi

I.

600 - Bežné výdavky

819 888

75 152

121 402

190 337

445

1 207 224

 

610 - Mzdy,platy,služ. príjmy  ost. osob. vyrovn.

506 149

45 911

73 952

110 087

0

736 099

 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

183 258

15 850

26 117

40 006

0

265231

 

630 - Tovary a služby

124 388

13 205

20 758

39 287

445

198 083

 

640 - Bežné transfery

6 093

186

575

957

0

7 811

II.

700 - Kapitálové výdavky

11 950

0

0

0

0

11 950

 

716 -prípravná a projektová dokumentácia

950

0

0

0

0

950

 

717 - rekonštrukcia a modernizácia

11000

0

0

0

0

11000

III.

Bežné a kapitálové výdavky spolu

831 838

75 152

121 402

190 337

445

1 219 174

                           

 

 

 

 

 

 

Bežné a kapitálové transféry k 31.12.2015

 
       

tab. č. 3

     

Bežné transféry

 
   

EUR

 

 

ROZPOČET

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2015

 
 

1. Bežný transfer z KŠÚ  na prenesené kompetencie

806 101

806 101

 

a) normatívne finančné prostriedky (znak 8, zdroj 111)

781 427

781 427

 

b) nenormatívne finančné prostriedky

24 674

24 674

 

   na asistentov učiteľa (znak 14, zdroj 111)

2 730

2 730

 

   na odchodné (znak 15, zdroj 111)

3 635

3 635

 

   na vzdelávacie poukazy (znak 16, zdroj 111)

15 252

15 252

 

   žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (znak 10, zdroj 111)

0

0

 

   mimoriadne výsledky žiakov (znak: 18, zdroj: 111)

1 000

1 000

 

   učebnice (znak: 19, zdroj: 111)

2 057

2 057

 

2. Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi (znaky 11, 12,  zdroj 111)

446

445

 

3. Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ (znak 13, zdroj 111)

6 456

6 456

 

4. Bežný transfer z vlastných príjmov (okrem znaku 1)

48 596

47 230

 

5. Bežný transfer na originálne kompetencie (znak 9, zdroj 41, 11H)

333 216

333 216

 

6. Dotácie z rozpočtu mesta (znak 1)

13 776

13 776

 

SPOLU

1 208 591

1 207 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové transféry

 
   

EUR

 

 

ROZPOČET

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2015

 

 

 

1. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta

11 950

11 950

 

2. Kapitálový transfer z vlastných príijmov

0

0

 

SPOLU

11 950

11 950

 
       

CELKOM Bežný a kapitálový transfér

ROZPOČET

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2015

 
 

v eur

1 220 541

1 219 174

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1) Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcií a cieľov

 

Stratégiou Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava je poskytovanie výchovy a vzdelávanie v zmysle §3 školského zákona, a to najmä v zmysle princípov vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,  prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť.

Funkciou školy je bezplatne poskytnúť vzdelania v základnej škole v zmysle rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie. Dbať na rovnocenné postavenie a neoddeliteľnosť výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese a položiť základy pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca.

Žiak, prípadne jeho zákonný zástupca, si v rámci slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov môže v súlade s možnosťami školských vzdelávacích programov zvoliť medzi prírodovedným a športovým zameraním školského vzdelávania.

K efektívnemu zabezpečeniu funkcie školy pedagogickí pracovníci využijú rôzne dostupné formy vyučovania, napríklad integrované vyučovanie, skupinové a programové vyučovanie, projektové vyučovanie a tiež bloky individuálneho vyučovania.  

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej základnej škole je umožniť dieťaťu alebo žiakovi získať primárne a následne nižšie sekundárne (stredné) vzdelanie.

V zmysle §4 školského zákona realizáciou školských vzdelávacích programov dieťaťu alebo  žiakovi umožňujeme:

- získať kompetencie, a to najmä v oblasti  komunikačných  schopností, ústnych spôsobilostí

- ovládať aspoň dva  cudzie jazyky a  vedieť ich používať – 1. cudzí jazyk aspoň na úrovni B1

   a 2. cudzí jazyk aspoň na úrovni A1,

- naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich 

   riešiť,

- rozvíjať  manuálne  zručnosti,   tvorivé,  umelecké    psychomotorické  schopnosti,  aktuálne             

  poznatky  a  pracovať  s   nimi   na   praktických   cvičeniach   v    oblastiach   súvisiacich   s

  nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným 

v  Dohovore o ochrane  ľudských,

- pripraviť  sa   na  zodpovedný   život  v   slobodnej  spoločnosti,   v  duchu  porozumenia   a

   znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými  

   skupinami a náboženskej tolerancie,

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

 

2) Zameranie, resp. profilácia školy

      Celková profilácia a hlavné ciele školy v školskom roku 2015/2016 boli zamerané  na realizáciu obsahovej reformy regionálneho školstva, nového školského zákona a nových zmien v koncepčnej  a legislatívnej oblasti v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Plnenie všetkých úloh a riadiaca činnosť budú realizované v súlade so všetkými  zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami, výnosmi, smernicami a metodickými pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré sú v danom školskom roku v platnosti a tiež s usmerneniami publikovanými v Pedagogicko-organizačných pokynoch Ministerstva školstva Slovenskej republiky na daný školský rok.

 V zmysle realizácie projektu „Otvorená škola“ sme sa postupne snažili o zásadnú premenu spoločenského postavenia školy, aby sa stala v regióne sídliska Prednádražie kultúrnym a spoločenským centrom obecnej komunity. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy  a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.

 Uvedené ciele sme realizovali v nasledovných pilieroch:

1. Záujmovo–vzdelávacia oblasť – krúžková činnosť.

2. Informatizácia vzdelávanie – rozvoj kompetencií v oblasti informačno–komunikačných      technológií a pri práci s internetom.

3. Celoživotné vzdelávanie – zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a poskytovanie priestorov na      rekvalifikácie obyvateľov (spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava) a

     realizácia ďalších vzdelávacích programov.

4. Podnikanie – prenájom učební a služby v oblasti stravovania.

5. Šport – zriaďovanie a následný rozvoj športových tried so zameraním na futbal, poskytovanie športového areálu pre obyvateľov sídliska Prednádražie, organizácia športových súťaží v rámci mesta, kraja i Slovenska.

 Postupne dotvárame a upevňujeme optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu „Škola podporujúca zdravie“.

 

Škola pripravila štyri školské vzdelávacie programy, ktoré rešpektujú a realizujú obsah obsiahnutý štátnym vzdelávacím programom a navyše v rámci voliteľných hodín poskytujú vzdelanie v oblasti výpočtovej techniky a využitia internetu.

 

     Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie rozširuje prírodovedné vzdelávanie s cieľom realizovať experimentálne vyučovanie prírodovedných predmetov v rámci projektu „Vyhrňme si rukávy“.

 

     Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne (stredné) vzdelávanie s prírodovedným zmeraním nadväzuje na vyučovanie prírodovedných predmetov  v rámci primárneho vzdelávania a pokračuje v rozvíjaní kognitívnych a empirických kompetencií z oblasti prírodných vied v nižšom sekundárnom vzdelávaní v projekte Fibonacci.

 

   Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne (stredné) vzdelávanie so športovým zameraním je uplatňovaný pri poskytovaní všeobecného vzdelávania so zameraním na rozvoj športového nadania pre vybraných talentovaných žiakov v športových triedach so zameraním na futbal v 5.-9. ročníku.

Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie – Po dúhovom moste za poznaním je uplatňovaný pri poskytovaní všeobecného vzdelávania pre deti predškolského veku.

 

3) Oblasť personalistiky – ľudských zdrojov

     V tejto oblasti počas celého školského roka bola zamestnancom školy poskytovaná komplexná starostlivosť v súlade s platnou legislatívou, právnymi normami a internými predpismi (Zákonník práce, Kolektívna zmluva, Sociálny fond a Pracovný poriadok).

 Od 01.01.2013 z dôvodu spojenia základnej školy s Materskou školou, Kornela Mahra 9 v Trnave  vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 a pribudol počet zamestnancov. 

 

     Vedenie školy systematicky zvyšovalo právne vedenie zamestnancov a umožňovalo ich kvalifikačný rast. 

                                              

 

4 ) Materiálna oblasť

      Škola v spolupráci so zriaďovateľom postupne zabezpečila a realizovala  celkovú rekonštrukciu budov a zariadení školy. 

     Na základe energetického auditu škola optimálne realizovala zníženie spotreby energií na škole:

-          realizovali sme odbornú revíziu plynu, elektroinštalácie, bleskozvodov, prenosných zariadení, telocviční,

-          realizoval sme rekonštrukciu a opravu vodárne a polievacieho zariadenia na školskom areály a opravu strechy nad telocvičňou,

-          realizovali sme rekonštrukciu športového areálu a futbalového ihriska (revitalizácia trávnatej plochy) .

-          nové vybavenie učební pre výučbu cudzích jazykov – 2 učebne v rámci projektu „Infovek“ sme zabezpečili rozšírenie učebne výpočtovej techniky,

-          dobudovali sme elektronický zabezpečovací systém,

-          zrekonštruovali  a rozšírili sme káblové rozvody internetového pripojenia v celej budove školy,

-          zrealizovali sme rekonštrukciu sociálnych zariadení pre chlapcov a dievčatá na prízemí a I. poschodí bloku „C“.

 

     Škola využívala viaczdrojové finančné prostriedky na realizáciu svojich plánovaných zámerov:

-          rozpočet školy – normatív MŠ SR,

-          rozpočet mesta Trnava,

-          dotačné zdroje z grantových prostriedkov EÚ ,

-          zdroje z podnikania – prenájom,

-          prostriedky z rozpočtu Združenia rodičov školy,

-          2 % podiel zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb – Neinvestičný fond školy.

 

 

Strednodobé a krátkodobé ciele školy

1)      Oblasť výchovy a vzdelávania

 -          Úlohy a ciele koncepčného zámeru rozvoja školy boli rozpracované na všetky oblasti školy v Časovom harmonograme hlavných úloh činnosti školy rozpracované i v tematicko- výchovnovzdelávacích  plánoch predmetových komisií a metodických združení.

-          Vo vzdelávacom procese sme pozornosť zamerali najmä na rozvoj kľúčových kompetencií človeka a výchovné programy zamerané na uplatnenie a uľahčenie celoživotnej zamestnanosti s cieľom zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov vo všetkých predmetoch v zmysle školského vzdelávacieho programu.

-          V oblasti výchovy sme uplatňovali u žiakov vytváranie predpokladov na schopnosť        formovať otvorenú občiansku spoločnosť (výchovné predmety)v zmysle výchovného programu. 

-          U športovcov – talentovaných žiakov sme zvyšovali kvalitu športovej prípravy zlepšovaním materiálnych podmienok a zapájaním žiakov do rôznych súťaží podľa školského vzdelávacieho programu so športovým zameraním.

-          Vo vyučovaní cudzích jazykov sme zamerali pozornosť hlavne na oblasť konverzácie a uplatňovali školský vzdelávací program s posilnením 2. cudzieho jazyka od 6.ročníka.

 -          V oblasti informatickej gramotnosti sme realizovali výučbu informatiky v 5.-6.ročníku formou záujmovej činnosti. Vytvorili sme 2 učebne výpočtovej techniky a v 6 krúžkov výpočtovej techniky, kde pracovalo 62 žiakov.

 -          V školskom roku sme realizovali výučbu prírodovedného zamerania v zmysle školského vzdelávacieho programu pre 1.-4. a 5.-9. ročníky.

 -          Podľa záujmu žiakov a rodičov sme uskutočňovali netradičné formy vyučovania:

Názov akcie

Počet zapojených žiakov

Počet zapojených učiteľov

Zapojenie verejnosti

Krátky popis akcie

Plavecký výcvik

50

2

-

zamerané na získanie základných zručností, podpora pohybovej aktivity mládeže a zdravého životného štýlu

Cesta Slovenskou históriou

461

25

-

náučno-divadelný program zameraný na dôležité dejinné udalosti

         

Zber papiera jeseň

550

46

rodičia a príbuzní žiakov

zámer viesť žiakov k aktívnemu zberu druhotných surovín, environmentálna výchova

Svetový deň potravy

223

16

rodiny žiakov

tematický týždeň zameraný na získavanie praktických vedomostí a zručností o zdravom spôsobe života

Výstava kníh

550

46

-

budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus, podpora čítania

Pasovanie prvákov

130

6

rodičia a príbuzní žiakov 1.ročníka

zoznámenie sa so školou a jej aktivitami, slávnostné prijatie nových žiakov do kolektívu školy

Deň otvorených dverí VÚC

72

4

VÚC Trnava a stredné školy

Organizovaná návšteva stredných škôl podľa záujmu žiakov 9.ročníka

Vianočné posedenie dôchodcov

16

2

Katolícka jednota

úcta k seniorom, empatia

         

Nie sú sami

8

1

Sociálne zariadenie Svetlo

Kultúrny program a darčeky pre seniorov

         

Vianočná kapustnica

5

120

ZO OZ pracovníkov školstva

Stretnutie zamestnávateľa so zamestnancami, súčasnými i minulými

Vianočná akadémia

532

42

 

Žiaci – žiakom, predvianočný čas.

Karneval žiakov 1.stupňa

148

16

rodičia a príbuzní žiakov 1.stupňa

Utužovanie vzťahov školy a rodiny

Karneval žiakov MŠ

87

5

rodičia a príbuzní detí MŠ

Budovanie vzťahu MŠ – ZŠ, utužovanie vzťahu MŠ a rodina

Marec mesiac knihy

386

27

Vydavateľstvo Akela

budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus, podpora čítania

Návšteva krajskej knižnice

56

2

-

Aktívne viesť žiakov k čítaniu, budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus

Župná olympiáda

8

3

VÚC Trnava

Organizácia futbalových kôl Župnej olympiády

         

Talentmánia ŠKD

130

6

rodičia a príbuzní žiakov 1.stupňa

Objavovať u detí individuálne danosti, podporovať ich rozvoj

         
         

Prevencia AIDS

61 (9.ročník)

3

RÚVZ Trnava

Poskytnúť informácie a preventívne pôsobiť

Harmoniáda – súťaž žiakov učiacich sa angličtinu

15

2

jazyková škola Harmony Trnava

Rozšíriť žiakom možnosti využívania cudzieho jazyka

preventívne stomatologické prehliadky dvakrát ročne

530

25

stomatologička MUDr. Funtzik

Dbať na zdravie žiakov, zabezpečiť včasnú diagnostiku

Jack and Joe

47

4

Divadelný súbor

Umožniť vnímanie cudzieho jazyka, angličtiny, aj ako komunikačného prostriedku, nie len ako vyučovací predmet

Komparo

56 z 8.ročníka

59 z 9.ročníka

12

Exam testing

Poskytnúť žiakom možnosť externého overenia si vedomostí – príprava na T9

Látkové a nelátkové závislosti

58 (8.ročník)

3

RÚVZ Trnava

Poskytnúť informácie a predchádzať nežiaducim javom v správaní sa žiakov

Správaj sa normálne

50 (5.ročník)

3

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trnava

Výchova k zodpovednému správaniu sa – celoročný projekt

Nebezpečné javy, riziká železničnej dopravy

53 (7.ročník)

3

Železničná polícia Slovenskej republiky

Výchova k zodpovednému správaniu sa (železnica pri okrajovej časti sídliska)

Preventívne programy

49 (6.ročník)

3

CPPPaP Trnava

Budovanie korektných vzťahov v kolektíve, sebaúcta a sebahodnotenie

Voľba povolania

64 (8.ročník)

1

Školská psychologička a UPSVaR Trnava

Pomoc pri orientácii v rámci voľby budúceho povolania

Zber papiera jar

550

46

rodičia a príbuzní žiakov

zámer viesť žiakov k aktívnemu zberu druhotných surovín, environmentálna výchova

Zber použitých bateriek

320

3

rodičia a príbuzní žiakov najmä 2.stupňa

zámer viesť žiakov k správnej likvidácii nepoužiteľných bateriek, environmentálna výchova

Zvládanie sporov, riešenie konfliktov

34

2

Mediátorské centrum Trnava

Prevencia šikanovania, pokojné riešenie sporov

Efektívne učenie

66 (5.ročník)

-

Školská psychologička a CPPPaP Trnava

Stratégie učenia sa – zvládnutie prechodu 1. A 2.stupeň

Koncoročné fotografovanie

550

28

Fotoateliér Bohunický Trnava

Pamiatka na triedne kolektívy, priebežné zdokumentovanie absolventov školy

Ochrane zdravia, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci

74

2

Červený kríž Trnava

Beseda s praktickými ukážkami o ochrana zdravia a záchrane ľudského života

Hromadná objednávka zošitov na nasledujúci školský rok

521

26

Papiernictvo ST Trnava

Pomoc rodičom zabezpečiť pre žiakov pomôcky za veľkoobchodné ceny

Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže

12

3

Kalokagatia, mesto Trnava

Aktívne trávenie voľného času, podpora športu u mládeže

pravidelne organizujeme:        účasť žiakov 9. ročníka na súdnom pojednávaní – občianska náuka,

                                               Po stopách M.R. Štefánika – výchova k národnej hrdosti,

                                               Bernolák, Fándly, Hollý – v rámci literatúry a dejepisu,

                                               Ručná výroba papiera na Záhorí – vlastiveda,

                                               Hvezdáreň Hlohovec – fyzika,

domáce hospodárstvo, agroturistika – návšteva poľnohospodárskeho družstva,

  pravidelne zabezpečujeme:   priebežné vzdelávanie pedagógov v spolupráci s MPC Trnava,

                                               zapojenie sa do vzdelávania NÚCEM, ŠIOV

.

 2)      Materiálna oblasť a investície

 -          Doplnili sme kabinety učebnými pomôckami pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch.  

 -          Zrekonštruovali  a rozšírili sme káblové rozvody internetového pripojenia v celej budove školy.  

-          Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá na prízemí a   I. poschodí.

 3)      Personálna oblasť – starostlivosť o zamestnancov.

-          Na základe demografického vývoja obyvateľstva regiónu v pôsobnosti školy, špecializácie školy, stanovených cieľov a prijatých racionalizačných opatrení, vedenie školy vypracovalo novú organizačnú skladbu zamestnancov školy, ich počty a kvalifikačnú štruktúru.

-          V spolupráci  s odborovou organizáciou školy a Združením rodičov školy, vedenie  školy počas celého školského roka vytváralo optimálne pracovné podmienky v oblasti BOZ – PO, odborného kvalifikačného rastu, regenerácie pracovnej sily a vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

- Na utuženie pracovného kolektívu sme  realizovali:

- slávnostné posedenie „Deň učiteľov“ s odmeňovaním vybratých pedagógov     a vychovávateľov .

- jednodňový športový deň pre všetkých zamestnancov .

- Vianočné stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov s vedením školy –    spoločenská miestnosť základnej školy,

-  škola poskytuje zdarma zamestnancom školy a rodičom telocvične a tenisový kurt.

- V zmysle Vyhlášky MŠ SR sme uskutočnili hodnotenie pedagogických zamestnancov.

- Vypracovali sme Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a Smernicu bezpečnostnej politiky informačných systémov. 

 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Pozitívne stránky školy:

1. Materiálna oblasť

- psychohygienické a priestorové vybavenie školy (vybavenie učební a učebné pomôcky, interaktívne tabule,

udržiavaný športový areál - umelý trávnik, 3 telocvične, 2 učebne výpočtovej techniky, učebne

I. stupňa vybavené PC).

2. Výchovno - vzdelávací proces

- výsledky v predmetoch Matematika a Slovenský jazyk (testovanie deviatakov) - viď

bod e.

- veľmi dobré umiestnenie žiakov na stredné školy - viď bod c.

- vynikajúce úspechy v športových súťažiach - viď bod i.

- rozsiahla ponuka vzdelávania ( všeobecné - základné, športové, jazykové špeciálne)

- rozsiahla ponuka mimoškolského vzdelávania - formou vzdelávacích poukazov viď bod 2b)

- organizovanie netradičných foriem vzdelávania - školy v prírode, pobyty v zahraničí,

sústredenia, exkurzie.

- veľké možnosti uplatnenia a zapojenia do vzdelávacích projektov

- rozsiahla spolupráca školy s ďalšími organizáciami a partnermi v SR i v zahraničí viď bod 2d)

- škola poskytuje: - výchovné poradenstvo - 1 výchovný poradca

- psychologické poradenstvo - 1 školský psychológ

Negatívne stránky školy

- Nedokončená rekonštrukcia budovy školy (výmena okien, zateplenie, sprchy v telocvičniach,...)

- Nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre novovzniknuté predmety - informatika, výchova umením, svet práce a techniky

- Problém zabrániť vandalizmu i napriek opatreniam . EZS, polícia, ohradenie priečelia budovy, SBS na dve hodiny vo večerných hodinách podľa potreby)

- Nedostatočná možnosť finančnej motivácie a odmeňovania pre aktívnych a ochotných učiteľov.

 

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Anglická gramatika v malíčku

12

 

Mgr. Daniela Mosorová

Angličtina hrou

21

 

Mgr. Dagmar Lukačovičová

Malý kuchárik

21

 

Mgr. Alena Kotorová

Nebojme sa nemčiny

14

 

Ing. Ľubica Gablechová

Nemecky s úsmevom

18

 

Mgr. Petra Huráková-Polťáková

Praktická slovenčina IX.A

19

 

Mgr. Anna Andrisová

Praktická slovenčina IX.B

25

 

Mgr. Anna Andrisová

Slovenčina trochu inak

16

 

PaedDr. Gizela Fodorová

Spevácko-recitačný krúžok

15

 

Mgr. Michaela Brisudová

Šikovné ruky

27

 

Mgr. Veronika Babincová

Športové hry

10

 

Mgr. Viera Gašparíková

Športové hry

15

 

PaedDr. Jozef Brestovanský

Športový krúžok 1.-2.ročník

24

 

Mgr. Zuzana Beníčková

Športový krúžok 3.-4.ročník

27

 

Mgr. Jana Vahuličová

Tanečný krúžok

26

 

Mgr. Dagmar Halušová

Testy z matematiky IX.A

22

 

Mgr. Andrea Horváthová

Testy z matematiky IX.B

26

 

PaedDr. Ľubomíra Vašková

Testy z matematiky IX.C

16

 

PaedDr. Ľubomíra Vašková

Turistický krúžok

22

 

Mgr. Bronislava Štipáková

Turistický krúžok

26

 

Mgr. Marián Pavlík

Tvorivá informatika

16

 

Mgr. Miroslava Gajdošová

Veda trochu inak

19

 

PaedDr. Andrea Nováková

Základy ruštiny

18

 

Mgr. Stanislava Kopúnková

Zdravotnícky krúžok

21

 

Mgr. Martina Boboňková

 

 

Elokované pracovisko Materská škola K. Mahra 9, Trnava

 

 

Východiská

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je vypracovaná v zmysle:

 • zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej práve  v školstve a školskej samospráve § 5,
 • vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
 • metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č.9/2005 Z.z.,
 • rozpracovania krátkodobých cieľov školy na školský rok 2015/2016,
 • školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov,
 • informácii zo zasadnutí pedagogickej rady a metodického združenia,
 • výsledkov plánu kontrolnej činnosti.

Údaje o poradných orgánoch zástupcu riaditeľa pre materskú školu

Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných otázkach výchovy a vzdelávania, prerokovala (plán práce školy, iŠkVP, kritériá prijímania detí, školský poriadok, plán kontinuálneho vzdelávania), riešila plánované koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, metodickej a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácii, skúsenosti a poznatkov, bola priestorom na vzdelávanie pedagógov.

 

Metodické združenie zasadalo podľa určeného plánu – riešilo problematiku implementácie inovovaného Štátneho vzdelávacie programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, monitorovania a hodnotenia VVČ detí, pedagogickej evaluácie, metodických a didaktických postupov vo výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle inovácie obsahu iŠVP,  využívania výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci si odovzdávali skúsenosti z absolvovaných vzdelávaní.

 

 1. Údaje o počte detí

 

Štatistické údaje o škole

Počet zapísaných detí k 15.9.2015: 95

Počet detí k 30.6.2016: 95

Rozdelenie tried:         Trieda 3-4 ročných detí: 23

Trieda 4-5 ročných detí: 24

Trieda 3-6 ročných detí: 24

Trieda 5-6 ročných detí: 24

Počet integrovaných detí v bežných triedach: 0

Počet detí v hmotnej núdzi: 1

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3

 • slabý grafomotorický prejav a celková nezrelosť dieťaťa,
 • sociálna nezrelosť,
 • nedostatočný rečový prejav.

 

 1. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ

 

K 31.6.2016 vydalo vedenie školy 32 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa vzdelania

MŠVVaŠ  SR  schválilo  dňa  10.  marca  2015  inovovaný  Štátny  vzdelávací  program  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ďalej iŠVP) pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0 platného od 1.9.2015 pre materské školy, ktoré boli zaradené do pilotnej  fázy  jeho zavádzania do praxe. Materská škola sa zapojila do realizácie pilotnej fázy zavedenia  iŠkVP v šk.r.2015/2016 po prerokovaní s pedagogickou radou a na základe vzájomnej dohody so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava.

Hodnotiacim kritériom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnutie výkonových štandardov a súboru kompetencií formulovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú predpokladom pre úspešné začlenenie detí do spoločnosti a na ďalšie vzdelávanie.  Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivitách v jednotlivých vekových skupinách je možné skonštatovať, že úlohy Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 boli splnené a realizované  v požadovanom rozsahu.

Výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala v školskom roku 2015/16 z iŠVP, ktorý bol počas pilotnej fázy implementácie do praxe základným kurikulárnym dokumentom školy, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2015/16 vydaných MŠVVaŠ SR ako základného pedagogického dokumentu pre MŠ aplikovaného na podmienky školy. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Plánovanie VVČ bolo uskutočňované v zmysle východísk plánovania uvedených v školskom vzdelávacom programe s akcentom na diferenciáciu cieľov a rešpektovanie rozdielnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí.

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

 

V zmysle hlavného cieľa danej vzdelávacej oblasti si deti rozvíjali komunikačné kompetencie vo všetkých jazykových rovinách. Nadobúdali skúsenosti so sprostredkovanými informáciami, vrátane informácií štruktúrovaných ako písaná reč. Učiteľky vo vzdelávacích aktivitách využívali rôzne texty žánrovo rôznorodej detskej literatúry. V rámci rozvíjania hovorenej reči sme viedli deti k využívaniu spisovnej formy reči a gramatickej správnosti prejavu. Deti aktívne nadväzujú rečový kontakt nielen s deťmi, ale aj s dospelými; vedia formulovať správne jednoduché vety a súvetia; využívajú spisovnú formu jazyka.

V oblasti rozvíjania písanej reči vedia deti vysvetliť dôležitosť písanej reči; vlastnými slovami vysvetlia význam slov, odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu a nad rámec doslovného významu textu; reprodukujú počutý text; svoje zážitky z čítaného vedia vyjadriť rôznymi umeleckými prostriedkami. Pri rozvíjaní chápania formálnych charakteristík reči učiteľky viedli deti k tomu, aby si všímali súvislosti textu s ilustráciami, deti predvídali dej príbehu a na reprodukciu  využívali ilustrácie. V súvislosti s konceptom tlače sa vedia deti orientovať v knihách (autor, ilustrátor, smerová orientácia, titulná strana knihy a pod.).

U väčšiny detí je komunikácia na veľmi dobrej úrovni, komunikujú bez zábran s rovesníkmi či dospelými, majú veľmi bohatú slovnú zásobu. Pokračovali sme v spolupráci s CŠPPP Trnava, ktoré nám poskytlo logopedičku, ktorá prevzala  starostlivosť o deti našej MŠ. Pravidelnou internou logopedickou starostlivosťou, cvičením, sa podarilo u detí s odchýlkou v reči dospieť k náprave. Logopedička vo veľkej miere spolupracovala aj s rodičmi detí, čo viedlo k skoršiemu odstráneniu nedostatkov a chýb reči. Učiteľky využívali rôzne jazykové cvičenia zamerané  na odstraňovanie jazykových chýb a na poznávanie a osvojovanie nových praktických jazykových poznatkov.

Dobré výsledky deti dosiahli pri vyčleňovaní začiatočných hlások slova, slabičnej analýze a pri rýmovaní. Fonologické uvedomovanie je na veľmi dobrej úrovni.

 

Nedostatky:

 • viaceré deti potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda pri odstraňovaní rečových porúch,
 • niektoré deti používajú v prejave nárečové slová,
 • nedodržiavanie pravidiel komunikácie (skákanie do reči, vzájomné prekrikovanie, hlasitosť prejavu a pod.),
 • počúvanie s porozumením,
 • vysvetľovanie rozdielov medi poéziou a prózou,
 • problémy v grafomotorickom prejave (pracovné návyky pri kreslení a písaní).

 

Opatrenia, odporúčania:

 • naďalej intenzívne využívať pomoc špeciálneho pedagóga – logopéda,
 • využívať rôzne jazykové cvičenia,
 • rozvíjať počúvanie s porozumením vhodným využívaním metód,
 • uprednostňovať a uplatňovať metódy, formy práce, ktoré umožňujú zážitkové učenie detí,
 • utvárať správne pracovné návyky pri kreslení a písaní využitím motivačných cvičení.

 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

 

V súvislosti s hlavným cieľom boli deťom poskytnuté základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa u nich ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie. Všetky vzdelávacie aktivity učiteľky realizovali hravou formou, deti sa s jednoduchou matematikou stretávali denne v bežných činnostiach, riešili úlohy z bežného života.

V rámci rozvíjania podoblasti čísla a vzťahy vedia deti vymenovať čísla; poznajú jednotlivé číslice; vedia určiť počet objektov v skupine zrakom, hmatom a sluchom; vedia pridávať, odoberať skupinu s daným počtom; riešia kontextové úlohy s jednou operáciou; určujú viac, menej, rovnako. V podoblasti geometria a meranie vedia odmerať a porovnávať vzdialenosť a určený rozmer predmetu pomocou neštandardnej jednotky; usporadúvajú objekty podľa veľkosti; určujú objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení; pomenujú guľu, kocku a valec; identifikujú kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. V podoblasti logika vedia vytvoriť jednoduchú postupnosť objektov a pokračovať aj spätne; rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých tvrdení; naformulovať jednoduché tvrdenia; vybrať objekty s danou vlastnosťou; vytvoriť dvojice objektov na základe logickej súvislosti. V podoblasti práca s informáciami ovládajú základné práce s digitálnymi technológiami.

 

Nedostatky:

 • problémy s meraním vzdialenosti a určeného rozmeru odhadom,
 • vymodelovať kocku,
 • pohyb a plánovanie v štvorcovej sieti,
 • objaviť a opísať pravidlo postupnosti,
 • pravo-ľavá orientácia.

 

Opatrenia, odporúčania:

 • využívať rôznorodé aktivity, hry na precvičovanie P a Ľ strany, orientácie v čase a priestore,
 • využívať štvorcové siete a úlohy na pohyb v štvorcovej sieti,
 • využívať rôzne manipulačné hry,
 • prepájať úlohy na pravidelnosť s estetickým vnímaním a bežným životom,
 • vytvárať rôzne situácie na odhad a následne meranie objektov a porovnávanie objektov,
 • iniciovať úlohy na kreslenie, obťahovanie rovných, krivých a uzavretých čiar rôznej hrúbky,
 • naďalej využívať digitálne pomôcky.

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

 

Hlavným cieľom danej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Učiteľky viedli deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o premetoch, javoch a situáciách tak, aby mali možnosť vyjadrenia svojich predstáv (prekonceptov)  a pomocou premyslených podnetov si ich menili a zdokonaľovali. Deti získavali skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami pri podnetných a stimulujúcich situáciách.

podoblasti vnímanie prírody  vedia odlíšiť živé od neživých súčastí prírody; triedia prírodné reálie podľa identifikovaných znakov. V podoblasti rastliny identifikujú rôznorodosť rastlinnej ríše; porovnávajú jednotlivé časti rôznych rastlín; vedia uviesť životné prejavy rastlín a ich potravinový a technický úžitok. V podoblasti živočíchy vedia porovnávať rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov tiel, spôsobov pohybu, získavania potravy a pod.; identifikujú životné prejavy živočíchov; vedia opísať spôsoby starostlivosti o ne. V podoblasti človek deti vedia opísať ľudské telo a základné fyziologické funkcie; poznajú a uplatňujú prevenciu prenášania infekčných ochorení a vzniku zubného kazu. V podoblasti neživá príroda vedia identifikovať význam vody a pôdy pre rastliny, živočíchy a človeka; uvádzajú príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu; vedia opísať Zem ako súčasť vesmíru. V podoblasti prírodné javy deti opisovali vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.

V rozvíjaní prírodovednej gramotnosti sme uplatňovali výskumne ladenú koncepciu vzdelávania. Cieľom aktivít bolo zintenzívnenie rozvoja kognitívnych schopností detí, ich postojov k vede a vedeckému skúmaniu. Deti boli vedené k myšlienkovej aktivite, ktorá objektivizuje ich poznanie o prírode. Skúmali, zisťovali, diskutovali, argumentovali vlastnými skúsenosťami. Prirodzenou súčasťou výskumných aktivít bola prezentácia výsledkov v skupine, diskusia s vrstovníkmi. Pri realizácii daných vzdelávacích aktivít dosahujeme s deťmi veľmi dobré výsledky, najmä z dôvodu, že všetky učiteľky prešli aktualizačným vzdelávaním rozvíjania prírodovednej gramotnosti (výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania). Materská škola v súvislosti s rozvíjaním prírodovednej gramotnosti veľmi úzko spolupracuje s katedrou školskej pedagogiky PdF TU. Realizuje otvorené hodiny pre odborníkov z praxe a učiteľov VŠ v zahraničí (v tomto školskom roku otvorené hodiny pre pedagógov tureckej univerzity, študentov z Turecka, Španielska a Grécka).

Nedostatky

 • vytváranie kritérií triedenia rastlín a živočíchov,
 • vedieť identifikovať základné prírodné zdroje vody,
 • prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch (najmä deti z menej podnetného rodinného prostredia).

Opatrenia, odporúčania:

 • sústreďovať pozornosť na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov,
 • diskutovať o význame vody, dažďa, vetra o počasí,
 • využívať diskusie na identifikáciu aktuálnych predstáv detí o procesoch, javoch a pod.
 • podporovať deti v bádateľských snahách, vytvárať bádateľské situácie,
 • rozvíjať spôsobilosť tvoriť predpoklady.

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

 

V súvislosti s plnením hlavného cieľa učiteľky viedli deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch (poznávanie spoločenského prostredia a prosociálna výchova).

Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na prirodzenej detskej zvedavosti a deti sa s blízkym okolím zoznamovali najmä prostredníctvom pozorovania a následným zdieľaním ich zážitkov a skúseností. Hlavnými metódami poznávania boli didaktické hry, pozorovanie, zážitkové učenie a riadené rozhovory opierajúce sa o skúsenosti detí.

podoblasti režim dňa a orientácia v čase vedia opísať jednotlivé časové úseky dňa; rozlišujú časové vzťahy týždňa, mesiaca a roka; vedia popísať význam a funkciu merania času hodinami a kalendárom. V podoblasti orientácia v okolí vedia opísať interiér a exteriér známych budov; vedia sa orientovať prostredníctvom dominánt mesta , v ktorom žijú; poznajú významné inštitúcie; svoju adresu bydliska. V podoblasti dopravná výchova poznávali pravidlá cestnej premávky; vedia využívať dané pravidlá vo vzťahu k sebe (spolujazdec, cyklista, chodec); vedia vymenovať dopravné prostriedky a zdôvodniť ich význam. V podoblasti geografia a história okolia sa deti naučili používať pojmy vrch, pole, les , lúka  apod.; prostredníctvom vychádzok a výletov sa zoznamovali s prírodnými krásami regiónu a regionálnou kultúrou. V podoblasti národné povedomie sa naučili rozpoznávať štátne symboly SR a symboly mesta Trnava; prostredníctvom výletu spoznávali hlavné mesto SR. Na utváranie národného a regionálneho povedomia sme využili projekt Byť Trnavčanom sa oplatí.

V rámci prosociálnej výchovy sme sa orientovali na rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík detí. V podoblasti ľudia v blízkom a širšom okolí sme kládli dôraz na uvedomovanie a poznávanie identity detí najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych sociálnych zručností dôležitých pre sociálnu komunikáciu s rovesníkmi a dospelými. Deti vedia vymenovať členom svojej blízkej rodiny, vedia sa predstaviť a nadviazať primeraný sociálny kontakt. V podoblastiach  základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie  sme deti viedli k osvojovaniu si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, sústreďovali sme sa na rozvíjanie vnímania a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností. Podoblasť prosociálna výchova bola denne integrovaná v rôznych pedagogických situáciách počas celého dňa pobytu detí v MŠ.

Deti boli vedené k prejavu empatie, lásky a pozornosti najmä pri oslavách menín a narodenín, čo je výborná príležitosť na vytváranie a upevňovanie týchto hodnôt. U niektorých detí sa aj vplyvom sledovania nevhodných televíznych programov a počítačových hier prejavuje agresivita, neprimerané reakcie, neprimeraná rivalita. V takýchto prípadoch vedieme deti k vzájomnej dohode, o probléme vedieme rozhovor, hľadáme s deťmi možnosti riešenia, konzultujeme s rodičmi. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli využívané najmä hry a úlohy z oblasti estetickej, dramatickej a prosocionálnej výchovy, čím si deti pestovali najmä dobrý vzťah k vrstovníkom, dospelým, naučili sa dobre spolupracovať. Učiteľky sa snažili vytvárať pokojné prostredie, venovali sa vo zvýšenej miere deťom z málo podnetného alebo narušeného rodinného prostredia, čím sa do určitej miery podarilo eliminovať nepriaznivé účinky na  sociálno-emocionálny rozvoj detí. Využívali prosociálnej hry a cvičenia zamerané na riešenie sporov, komunikáciu citov, skupinovú diskusiu, kde sa rozprávali o zážitkoch, deti riešili konkrétne spory a problémy, osvojovali si základné ľudské hodnoty. Individuálnym a pozitívnym prístupom k deťom rozvíjali ich sebadôveru, rešpektovali emocionálne potreby.

 

 

Nedostatky

 • vytvoriť plán cesty,
 • rešpektovanie dohodnutých pravidiel,
 • presadzovať sa v hre a v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom,
 • nenásilne riešiť konflikt,
 • podeliť sa o veci.

 

Opatrenia, odporúčania:

 • využívať pri výchovno-vzdelávacom procese atlasy, mapy a pod.,
 • diskutovať o pravidlách triedy,
 • využívať hry na riešenie problémových situácií, eliminovať nežiaduce javy v správaní a konaní detí,
 • rozvíjať sebareguláciu pri konfliktných situáciách,
 • venovať osobitnú pozornosť spolupráci s rodinou, zvlášť u detí s prejavmi nevhodného správania sa,
 • vzniknuté problémy konzultovať a riešiť s rodičmi detí, prípadne v spolupráci so psychológom.

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

 

V súlade s hlavným cieľom sme u detí utvárali a rozvíjali základné zručnosti zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Vytvárali sme dostatočné materiálne zabezpečenie na rozvíjanie daných zručností v súvislosti s napĺňaním štandardov danej vzdelávacej oblasti.

podoblasti materiály a ich vlastnosti deti vedia vymenovať a použiť jednotlivé materiály pri činnostiach, vytváraní rôznych produktov. V podoblasti konštruovanie deti vedia zhotoviť predmety podľa návrhu; vedia čítať a chápať kreslený postup;, vytvárať jednoduché výrobky a zdôvodňovať ich účel využitia. V podoblasti užívateľské zručnosti a technológie výroby poznajú a vedia používať náradie a nástroje (hrable, lopata, vodováha, ihla a pod.); poznávali fungovanie a spôsob využitia jednoduchých mechanizmov; poznajú suroviny na výrobu bežne používaných výrobkov. V podoblasti remeslá a profesie deti poznajú tradičné remeslá a základnú náplň niektorých pracovných profesií. Pri napĺňaní daných štandardov sme využívali najmä zážitkové učenie (exkurzia Trnavský jarmok).

Nedostatky

 • chápať technický náčrt na vytvorenie predmetu,
 • riešiť technické problémy,

 

Opatrenia, odporúčania:

 • naďalej skvalitňovať materiálne zabezpečenie,
 • poskytovať deťom rôzne predlohy predmetov, zadávať kreslené technologické postupy s prihliadnutím na výkonovú úroveň,
 • predkladať deťom na riešenie jednoduché technické problémy,
 • rozvíjať elementárne technické premýšľanie, viesť deti k tvorbe vlastných postupov.

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova

 

Pri napĺňaní hlavného cieľa sme u detí rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. V podoblasti rytmické činnosti deti rytmizujú riekanky rôzneho druhu a realizujú rytmický sprievod k riekankám a piesňam. Vedia prenášať rytmizované slovo do podoby elementárneho pohybu a hry na telo. V podoblasti vokálne činnosti deti spievali rôzne druhy piesní; vytvárali si správne návyky (spevácke dýchanie); imitovali hlasom zvuky okolitého sveta. V podoblasti inštrumentálne činnosti učiteľky vytvárali pedagogické situácie, v ktorých umožňovali deťom využívať hudobné nástroje (HN) Orffovho inštrumentára alebo vlastnoručne zhotovené HN. Deti zvládajú jednoduché inštrumentálne sprievody  k riekankám a piesňam. V podoblasti percepčné činnosti sme sa venovali aktívnemu vnímaniu hudby, deti boli vedené k vyjadrovaniu pocitov z počúvanej hudby a ich pomenovaniu – verbalizovaniu, pohybovému a výtvarnému vyjadreniu. Deti vedia sluchom rozlišovať tóny, zvuky, identifikujú rôzne hudobné nástroje a nehudobné zvuky. V podoblasti hudobno-pohybové činnosti si deti osvojili rôzne tanečné prvky; tvorili a realizovali jednoduché tanečné choreografie; naučili sa rôzne hudobno-pohybové hry (HPH), v ktorých imitovali pohyb. V podoblasti hudobno-dramatické činnosti deti realizovali rôzne hudobné rozprávky; vyjadrovali piesne a skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

Do aktivít MŠ boli pre deti veľmi často zaraďované hudobné predstavenia, hudobné rozprávky a pod. 

Nedostatky

 • spievať intonačne čisto,
 • využívať DHN k na vyjadrenie charakteru a nálady piesne,
 • vyjadruje zážitky z počúvanej hudby,
 • správne tanečné držanie tela,
 • ostych deti pri improvizácii.

Opatrenia, odporúčania:

 • pri speváckych činnostiach opierať spev o hudobné nahrávky alebo hudobný nástroj,
 • viac sa venovať inštrumentálnym činnostiam,
 • častejšie počúvať rôzne skladby pre deti, nabádať ich k vyjadrovaniu pocitov z počutého,
 • viesť deti k správnemu tanečnému držaniu tela, vyberať vhodné HPH, dbať na dodržiavanie pravidiel,
 • vytvárať situácie na využívanie prvkov hudobno-dramatickej improvizácie.

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova

Prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami deti vyjadrovali svoji fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry. V podoblastiach výtvarné činnosti s tvarom na ploche a v priestore deti strihali rôzne časti obrázkov, spájali ich lepením; vytvárali rôzne novotvary, dopĺňali novotvary kresbou; modelovali za použitia rôznych druhov modelovacích hmôt; skladali priestorové zostavy; spájali do rôznych celkov. V podoblasti výtvarné činnosti s farbou vedia pomenovať základné a zmiešané farby; naučili sa používať viacero základných techník maľovania; prostredníctvom farieb vyjadrovali svoje pocity a experimentovali s farbami. V podoblasti spontánny výtvarný prejav  deti vyjadrovali prostredníctvom maľby svoje predstavy o svete; naučili sa kresliť postavu a vyjadriť jej hlavné časti pomocou kresby; porovnávali rôzne kvality kresebnej stopy. V podoblasti syntézia (medzizmyslové vnímanie) deti realizovali aktivity zamerané na snímanie rozmanitých povrchov technikou frotáže; pomenúvali hmatové pocity; prostredníctvom maľby vyjadrovali svoje pocity z nálady hudobných skladieb. V podoblasti vnímanie umeleckých diel deti opisovali rôzne výtvarné diela; viedli rozhovory; výtvarne spracovávali podnety z umeleckých diel. Učiteľky využívali návštevy galérie, výstav organizovaných mestom, centrom voľného času. Kvalitná realizácia výtvarných aktivít s deťmi sa následne, v priebehu roka, pretavila do získania ocenení vo výtvarných súťažiach.

Nedostatky

 • problémy s pomenovaním výsledných tvarov, produktov, výsledkov tvorby,
 • modelovanie jednoduchých figurálnych tvarov,
 • vyjadriť v kresbe pohyb (postava, zviera),
 • správny používať techniku strihania,
 • vyjadriť pocity prostredníctvom abstraktnej kresby.

Opatrenia, odporúčania:

 • vytvárať podmienky na uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu,
 • rozšíriť možnosti na modelovanie,
 • zamerať aktivity na kresbu zvieraťa a postavy v pohybe,
 • zamerať aktivity na využívanie nožníc,
 • voliť aktivity zamerané na abstraktné vyjadrenie pocitov,
 • využívať rôzne netradičné techniky i materiály na rozvoj grafomotorických zručností už v mladšej vekovej skupine,
 • naďalej vytvárať podnetné prostredie pre výtvarný a grafomotorický prejav dieťaťa,
 • zvýšiť pedagogickú intervenciu v zmysle vyššej osobnej zaangažovanosti detí na grafomotorických činnostiach a činnostiach, pri ktorých sa rozvíja drobné svalstvo rúk.

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Deťom sme poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne sme prostredníctvom vhodných telesných cvičení viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme sa zameriavali najmä na pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia a pochopeniu významu pohybu pre zdravie. Deti vedia uviesť príklady zdravej a nezdravej výživy; identifikujú typické znaky ochorenia a zdravia a zdravie ohrozujúce situácie. V podoblasti hygiena a sebaobslužné činnosti sme sa venovali dodržiavaniu hygienických zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov (kultúra stolovania, používanie príboru, čistota pri stolovaní, obliekanie, vyzliekanie, obúvanie,  umývanie, používanie toalety). Deti majú osvojené základné hygienické návyky, aktívne sa zúčastňovali na príprave stolovania a udržiavania poriadku vo svojom okolí. V podoblasti pohyb a telesná zdatnosť učiteľky poskytovali deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie, motivovali ich k osvojovaniu si nových pohybových zručností, dbali na správnu techniku jednotlivých cvičení. Deti na dostatočnej úrovni ovládajú základné lokomočné pohyby; majú osvojené základné polohy a postoje, rozumejú používaniu terminológie; vedia manipulovať s rôznym náčiním; vedia imitovať tanečné kroky; absolvovali rôzne turistické vychádzky do okolia. V podoblasti sezónne aktivity a kurzy sa deti (1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) zúčastnili plaveckého kurzu.

Učiteľky rozvíjali a podporovali pohybové kompetencie u detí najmä pri ranných cvičeniach, pri plnení cieľov z oblasti telesnej výchovy a v rámci rôznych športových aktivít. Pozornosť sme venovali správnemu držaniu tela, ktoré má vplyv aj na správne držanie tela pri písaní /vypracovali sme pre rodičov informačný materiál o zásadách pri písaní/, kreslení, precvičovaniu klenby chodidla. Správne držanie tela, koordináciu pohybov, rozlišovanie materiálov i rôznych povrchov sme podporovali cvičením s rehabilitačnými pomôckami zakúpenými na tento účel. Otužovanie sme uprednostňovali dostatočne dlhým každodenným pobytom vonku. Deťom boli v čo najväčšej miere poskytované možnosti na pohyb, prostredníctvom turistických vychádzok, realizovaním predplaveckej prípravy, športovými aktivitami. Výsledkom bola viditeľne zlepšená koordinácia pohybov pri rôznych pohybových činnostiach. Všetky aktivity prebiehali hravou formou, čím si deti získavali kladný vzťah k pohybu. Dôraz bol kladený na individuálny prístup k deťom, nakoľko ich pohybové dispozície sú ovplyvnené dedičnými vplyvmi i rodinnou výchovou k pohybu a športu. Pri samoobslužných činnostiach boli deti vedené k samostatnosti a starostlivosti o seba a okolie.

Nedostatky

 • úroveň sebaobslužných činností u mladších detí,
 • problémy s hrubou motorikou u detí s vyššou hmotnosťou a detí pohybovo oslabených (hypomotorických),
 • dodržiavanie pravidiel v pohybových hrách a pri cvičeniach.

 

Opatrenia, odporúčania:

 • v spolupráci s rodičmi viesť deti ku zdravému stravovaniu,
 • v spolupráci s rodičmi odstraňovať nedostatky pri sebaobslužných návykoch,
 • naďalej dbať na správnu techniku cvičení,
 • upevňovať správne držanie tela, koordináciu pohybov, celkovú fyzickú zdatnosť každodennými pohybovými aktivitami realizovanými v prírodnom prostredí,
 • využívať plný čas pobytov vonku, efektívne ho napĺňať činnosťami zameranými na rozvoj motorických a kondičných schopností detí,
 • zaraďovať pohybové hry s presným tematickým zámerom a cieľom,
 • diskutovať o pravidlách v pohybových hrách.

 

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, zoznam uplatňovaných učebných plánov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sme uskutočňovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V zmysle dohody s ŠPÚ bola vypracovaná pracovná verzia školského vzdelávacieho programu „Po dúhovom moste za poznaním“, ktorá bola po pripomienkovaní ŠPÚ uvedená do finálnej podoby.

e)Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Počet zamestnancov:  Pedagogickí zamestnanci: 8

Prevádzkoví zamestnanci: 6

 

Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

Učiteľ, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie: 8

Kariérové stupne:

Začínajúci pedagogický zamestnanec: 1

Samostatný pedagogický zamestnanec: 6

Pedagogický zamestnanec s I. atestáciou: 1

Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou: 1

Kariérové pozície:

Pedagogický zamestnanec špecialista: triedny učiteľ: 4, vedúci MZ: 1, uvádzajúci pedagogickí zamestnannec: 1.

vedúci pedagogický zamestnanec: zástupca riaditeľa: 1

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  Začínajúci pedagogický zamestnanec (Novanská) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie k 30.6.2016.

 

 1. Údaje o  ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali jednorazové i priebežné vzdelávacie aktivity realizované na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015/2016 a na základe plánov osobného profesijného rastu. Svoje poznatky si rozširovali i formou samoštúdia, pre ktoré boli vytvorené podmienky doplnením kvalitnej odbornej literatúry, formou interných výstupov a metodicko-poradenskej činnosti smerom k učiteľkám.

 

Absolvované vzdelávania:

Účasť na konferenciách:

Svet dieťaťa v materskej škole, odborný seminár (Hambálková, Bihányová) Šaľa

Inovácie a trendy vo vzdelávaní, odborná konferencia pre pedagógov MŠ, (Hambálková) Horný Smokovec,

Materská škola v prúde aktuálnych zmien, celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, (Hambálková) Bratislava,

Učiteľ nie je GOOGLE³, medzinárodná odborná konferencia, (Hambálková) Senec.

Publikačná činnosť pedagogických zamestnancov:

 „Materská škola verzus zriaďovateľ“ – odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE (Hambálková).

„Krúžková činnosť v materskej škole“ - odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE (Hambálková).

„Pobyt vonku a vychádzky detí v jesennom a zimnom období“ - odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE (Hambálková).

„Chorobnosť detí v jesenných a zimných mesiacoch“ - - odborný príspevok v publikácii Riadenie materskej školy, RAABE (Hambálková).

„Možnosti využitia detskej kresby v diagnostike“ – príspevok v časopise Naša škola (Bihányová).

Účasť na kontinuálnom vzdelávaní

Prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácii: Mgr. Bihányová, Mgr. Gajdošová, ukončené.

Vykonanie i. atestácie: Mgr. Bihányová, ukončené

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia (Šimončičová), ukončené

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – časť výtvarná výchova (Gajdošová), ukončené

Aktivizujúce metódy vo výchove (Hmabálková, Bihányová, Gajdošová), ukončené

Technické vzdelávanie v predprimárnom vzdelávaní (Šimončičová, Bihányová), ukončené

Účasť na prednáškach:

Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva:

 • Odborný seminár Zdravie a pohyb (Hambálková)
 • Evaluácia v materskej škole (Hambálková)

ŠPÚ:

 • Školenia pre pilotné MŠ k vzdelávacím oblastiam iŠVP (všetci pedagogickí zamestnanci)
 • Školenie k evaluácii v MŠ pre pilotné MŠ (Hambálková)

Integrácia digitálnych technológií do vzdelávania prostredníctvom CEMŠ, Centrum excelentnosti v MŠ Močenok (Bihányová, Gajdošová, Novanská)

Efektívna komunikácia, zvládanie stresu, medziľudské vzťahy na pracovisku – všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili psychosociálneho výcviku.

Všetky učiteľky absolvovali školenie v oblasti BOZP, CO a PO.

Zvyšovanie kvalifikácie

Ukončenie doktorandského štúdia PdF TU Trnava – Hambálková, obhájenie dizertačnej práce „Podiel učiteľov na efektivite školy“.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti

 

Práca materskej školy je dostatočne a kvalitne prezentovaná na verejnosti. Rôznymi aktivitami, či už samostatne s deťmi alebo v spolupráci s rodičmi a inými vzdelávacími a výchovnými inštitúciami, sme sa snažili spestriť deťom pobyt v MŠ. Krúžkové aktivity neboli v danom školskom roku realizované. Deti sa zúčastnili predplaveckej prípravy počas 3 mesiacov. Všetky realizované aktivity boli cieľavedome plánované. Ich cieľom bolo prezentovať výsledky práce MŠ na verejnosti, rozvíjať spoluprácu s rodinou, zachovávať ľudové tradície,  ale najmä rozvíjať osobnosť dieťaťa, talent a záujmy.

Divadelné predstavenia pre deti boli realizovaná s cieľom rozvíjať u detí kladný vzťah k rozprávkam, literatúre, zoznamovať sa s rôznymi spracovaniami rozprávok, príbehov a ich prevedením:

 • O lenivom medveďovi,
 • Klauniáda,
 • O zlatej rybke – hudobná rozprávka,
 • Anjelské Vianoce,
 • O neposlušnej maminke – divadlo Dúha
 • Kocúr v čižmách – divadlo Bum Bác,
 • Žonglérske vystúpenie,
 • Lomidrevo – Divadlo na hojdačke,
 • Kamaráti – divadlo Fantastika.

 

Exkurzie a výlety:

 • návšteva galérie na Radnici „Výstava Moja Trnava“,
 • turistická vychádzka do Kamenného mlyna,
 • návšteva galérie Koniareka, Trnava
 • spoznávanie kultúrnych pamiatok mesta Trnava,
 • turistické vychádzky do parkov v meste Trnava,
 • návšteva Hvezdárne Hlohovec,
 • návšteva základnej školy,
 • návšteva mestskej knižnice,
 • návšteva Galérie v Centre voľného času,
 • exkurzia u hasičov,

Aktivity v spolupráci s rodičmi, ktoré viedli k posilneniu vzájomného partnerstva:

 • Tekvicová slávnosť,
 • Jesenné opekanie spojené s tvorivými dielňami,
 • Vianočné posedenie detí a rodičov,
 • Fašiangový karneval v priestoroch ZŠ,
 • Deň rodiny,
 • Športový deň,
 • Rozlúčka s predškolákmi,
 • Týždeň detskej radosti,
 • Koncoročná opekačka,
 • Spoločný výlet rodičov a detí – Bratislava, plavba loďou na Devín

Aktivity zamerané na vzdelávanie a výchovu v oblasti zdravého životného štýlu a environmentálnej výchovy:

 • Deň Zeme – spoločná úprava školského dvora,
 • Deň vody,
 • Týždeň zdravia – ochutnávka pomazánok a šalátov,
 • Športový deň so Spartakom,
 • Food revolution day – zábavná škola zdravého varenia

Prezentácia na verejnosti:

 • prezentácia výtvarných schopností a zručností na rôznych výtvarných súťažiach: medzinárodná súťaž „Žitnoostrovské pastelky“, „Moja Trnava“ 1. miesto, Vesmír očami detí, Dažďový prales (1.miesto),
 • Medzinárodná súťaž Pohár vedy – Rojko 2016 – 1. Miesto v kategórii MŠ
 • účasť na vianočných tvorivých dielňach v meste.

Prednášky pre rodičov:

 • Úroveň reči detí predškolského veku (CŠPP Trnava- logopéd),
 • Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej školy (CPPPaP Trnava – p. Tarbajová psychológ),
 • Informácie k realizovanej depistáži detí 1 rok pred vstupom do ZŠ.

Všetky tieto aktivity boli buď pevne začlenené do výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo nepravidelne prebiehali podľa ročných období, plánovaných aktivít školy, momentálneho stavu a záujmu detí a ponúk kultúrnych a vzdelávacích zariadení.

Prezentácia materskej školy boli úspešná, skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, no tejto oblasti je potrebné venovať neustálu pozornosť.

Spolupráca s inštitúciami:

Materská škola aktívne spolupracuje s:

 • CPPPaP Trnava: V mesiaci október bola vykonaná u detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky depistáž zameraná na úroveň školskej pripravenosti. Závery boli využité na elimináciu nedostatkov u detí pred vstupom do ZŠ.
 • CŠPaP Trnava, Súkromné centrum reči Trnava: zabezpečuje logopedickú starostlivosť
 • PdF TU: aktívne zabezpečujeme prax študentov denného študijného programu školská pedagogika;, spolupracujeme pri realizácii otvorených hodín pre zahraničných študentov a učiteľov VŠ zo zahraničia.

 

 1. Údaje o projektoch , do ktorých je materská škola zapojená

 

K dlhodobým aktivitám materskej školy patrí realizácia edukačných projektov, ktorých spoločným cieľom je podnecovať osobnostný rozvoj detí.

Projekt „Byť Trnavčanom sa oplatí“ – interný projekt zameraný na poznávanie mesta v ktorom žijeme.

Projekt „Zdravé zúbky“ – celoslovenský projekt zameraný na zubnú hygienu. V rámci projektu bol realizovaný Deň zúbkov.

Projekt „Medvedík Nivea“ – celoslovenský integračný vzdelávací projekt zameraný na podporu individuálnych rozvojových možností detí predškolského veku. 

Všetky uvedené projekty prispeli k skvalitneniu výchovnej a vzdelávacej  činnosti, preto v nich budeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku a obohatíme o nové.

Národný program prevencie obezity – plnenie úloh v rámci športových aktivít.

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnej školskej inšpekcie

 

V školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná kontrola zo strany ŠŠI.

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy

 

Budova materskej školy je účelne zariadená a prispôsobená na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Pozostáva zo štyroch pavilónov. Každý z nich má samostatný vchod, umyváreň, hygienické zariadenia, herňu a spálňu. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou, z ktorej je prechod do hospodárskej časti budovy, kde sa nachádza kuchyňa, skladové priestory a kancelárie.

K pobytu detí slúži veľký dvor s výsadbou drevín a kríkov, pieskoviskami a záhradným vybavením, ktorý je pravidelne udržiavaný zamestnancami školy. Školská záhrada poskytuje veľké možnosti na realizovanie výchovných i relaxačných aktivít.

Materiálne podmienky sú postupne skvalitňované v rámci finančných možností. Materská škola disponuje kvalitnými didaktickými pomôckami. Postupne sa skvalitňuje vybavenie kvalitnou výpočtovou technikou pre zamestnancov a pre vzdelávanie detí. Zabezpečili sme výpočtovú techniku do všetkých tried a interaktívnu tabuľu do dvoch tried. Všetky triedy majú nový interiér.

Materská škola je na veľmi dobrej úrovni vybavená hračkami a hrovým materiálom, spotrebným materiálom, učebnými pomôckami, IKT, ktoré slúžia na celostný rozvoj osobnosti detí, napomáhajú plniť učebné osnovy ŠkVP.

V tomto školskom roku sa začali prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou sociálnych zariadení v celej MŠ.

 

k)Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

 

V zmysle zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 307 a VZN č. 413 prispievali rodičia alebo iné osoby, ktoré mali voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť ma čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním.  Príjem a čerpanie finančných prostriedkov bol uskutočnený podľa predbežného plánu čerpania daných prostriedkov.

Príspevky od rodičov a iných zdrojov:

Dobrovoľné príspevky do fondu RZ boli schválené na plenárnom RZ, správu o hospodárení vedie RZ. Prostriedky boli použité na zakúpenie:  hračiek, odbornej a detskej literatúry a časopisov, darčekov pre deti pri rôznych príležitostiach, autobusovú dopravu na exkurzie a výlety, divadelné predstavenia, spoločné akcie rodičov a detí, doplnkové výtvarné a pracovné potreby, hygienické potreby, drobný materiál, dekorácie, CD a pod.

 

 

 

 • Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Koncepcia školy bola upravená v súčinnosti s koncepciou Základnej školy s materskou školou. Cieľom koncepcie je vytvoriť optimálne edukačné podmienky a zdroje pre deti predškolského veku vzhľadom ku kvalitnému rozvíjaniu kľúčových kompetencií. 

Hlavným zámerom je dosiahnuť hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania – optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a socio-emociálnu úroveň ako základ pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti prostredníctvom plnenia nasledovných strategických a špecifických cieľov:

 

 1. Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa.

V zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a následne školského vzdelávacieho programu bol pedagogický proces smerovaný k dosiahnutiu optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie.

Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteliek sa dostatočne zameriavala na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí podporovaním nových výučbových stratégií, interaktívneho zážitkového učenia, kooperatívneho učenia. Deti sa individuálne a aktívne zapájali do voľby a realizácie edukačných aktivít. Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli systematicky a cieľavedome implementované prvky rozvíjajúce predčitateľskú gramotnosť a prírodovednú gramotnosť. V edukačných aktivitách sme posilnili realizáciu výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní, ktorá následne umožní kvalitnejšie plnenie realizovaného projektu Fibonacci v základnej škole.

 

 1. Edukačné prostredie prispôsobiť edukačným potrebám a záujmom dieťaťa.

Materská škola pokračovala aj v danom školskom roku v zabezpečovaní kvalitného didaktického materiálu, odbornej a detskej literatúry, výtvarného a pracovného materiálu, počítačov a elektronických pomôcok, čím sa nám vo veľkej miere darí skvalitňovať podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetci zamestnanci vytvárali pre deti podnetné prostredie umožňujúce skúsenostné učenie sa detí.

 

 1. Zamerať sa na interakciu medzi školou,  rodičmi a základnou školou.

Snažili sme sa v čo najväčšej miere podporovať a posilniť spoluprácu materskej školy a rodiny. Rodičov sme aj naďalej viedli k tomu, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť v procese výchovy a vzdelávania svojich detí, zapájali sa do života materskej školy v rámci rôznych aktivít, častejšie sme smerovali komunikáciu na odborne zameranú problematiku. V rámci vytvorenia právneho subjektu Základnej školy s materskou školou sa výrazne skvalitnila vzájomná spolupráca, čím sa vytvorili vhodné podmienky pre plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. K lepšiemu prechodu detí do základnej školy prispeli stretnutia rodičov s odborníkmi zamerané na témy, ktoré súvisia zo začiatkom plnenia školskej dochádzky.

 

 

 1. Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 • kvalitný výchovno-vzdelávací proces,
 • veľmi dobrá prezentácia školy na verejnosti,
 • aktívna spolupráca so vzdelávacími inštitúciami,
 • kvalitné personálne podmienky, odbornosť pedagogických zamestnancov,
 • skvalitnila sa pružnosť pri riešení opráv havarijných stavov budovy, pri údržbe a odstraňovaní nedostatkov,
 • skvalitnenie udržiavania školského areálu,
 • neustále skvalitňovanie materiálneho zabezpečenia,
 • kvalitné vybavenie tried,
 • akceptujúci prístup vedenia školy (riaditeľ),
 • výborné výsledky vo výtvarných súťažiach,
 • zdravé a kultúrne stravovanie,
 • podpora vedenia školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
 • podpora vedenia školy pri zabezpečovaní VVČ kvalitnou odbornou literatúrou
 • podporujeme inkluzívne vzdelávanie detí so ŠVVP.

 

Oblasti,  v ktorých sú nedostatky

 • aktívne využívanie IKT vo vzdelávaní,
 • zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb, dosiahnutej úrovne a rozvojového potenciálu, momentálnych osobných dispozícií detí prispôsobovaním cieľov a činností,
 • aktívna spolupráca s rodičmi, nedostatočný záujem o dianie v škole zo strany niektorých rodičov,
 • nedostatok miest v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tým potreba navyšovania počtu detí v triedach.

Návrhy opatrení vyplývajúcich z analýzy

Výchovno-vzdelávacia činnosť
 • v rámci pedagogického pôsobenia učiteliek naďalej eliminovať ich prílišnú dominanciu, využívanie informatívno-receptívnych metód vo vzťahu k deťom, obmedziť jednostranné podávanie informácií,
 • diferencovať plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v aktivitách detí, ich náročnosť prispôsobovať dosiahnutej úrovni,
 • skvalitniť realizáciu evaluácie výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • využívať v edukačnom procese IKT,
 • vytváraním projektov celoškolského, alebo triedneho charakteru zvýšiť obsahovú úroveň a zameranie aktivít na škole.

 

Oblasť riadenia:

 • skvalitniť kontrolný systém a systém vnútornej evalvácie,
 • v hospitačnej činnosti sledovať plnenie opatrení vyplývajúcich z hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • participovať s poradnými orgánmi na pedagogickom riadení, skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti a profesijnom rozvoji učiteľov.

 

Vzdelávanie zamestnancov

 • oboznamovať podrobne zamestnancov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti školstva,
 • posilniť individuálne vzdelávanie.

 

Spolupráca s inštitúciami a rodičmi

 • v úzkej spolupráci s CPPPaP Trnava a rodičmi venovať zvýšenú pozornosť deťom s odloženou školskou dochádzkou,
 • spolupracovať s odbornými inštitúciami pri rozvoji školy,
 • zefektívniť informovanosť rodičov, prehĺbiť spoluprácu, rozšíriť individuálne konzultácie o dieťati, empatia , pomoc, ochota voči rodičom, vyvarovať sa konfliktom, pracovať na raste vlastnej profesionality, pedagogickom takte, tým predchádzať sťažnostiam so strany rodičov.

Materiálne podmienky

 • pokračovať s skvalitňovaní interiérového a exteriérového vybavenie materskej školy,
 • zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti, postupné vymaľovanie priestorov,
 • pokračovať v revitalizácii školského dvora.

 

 • Informácie o:
 • psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

Psychohygienické podmienky boli primerane zabezpečené potrebám detí i  zamestnancov. Rodičia i zamestnanci mali možnosť pri riešení aktuálnych, prípadne problémových situácií spolupracovať s odborníkmi z poradenských  zariadení. V súlade s platnou legislatívou a hygienickými normami sa dodržiaval odsúhlasený prevádzkový čas, pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, stravovacie návyky detí, pitný režim, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity detí, popoludňajší spánok, oddych a relaxačný režim v čase popoludňajšieho odpočinku. Počet detí v jednotlivých triedach bol v súlade s aktuálnym právnym stavom.

 

 • spolupráci materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb rodičom a deťom

Pre rodičov boli zabezpečenie konzultačno-poradenské služby, ktoré sú poskytované školou, kde pedagogický zamestnanec je povinný v zmysle školského zákona 245/2008 Z. z. vykonávať a poskytovať dieťaťu a jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s výchovou a vzdelávaní.

Pedagogický zamestnanec v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a zák. č. 245/2008 Z. z. je povinný viesť poradenskú činnosť a zvyšovať si odbornú pripravenosť intenzívnym sebavzdelávaním, využívaním odbornej literatúry, časopisov s pedagogickým zameraním. V rozhovoroch a spoločnými konzultáciami sme utužovali dobré vzťahy s rodinou a získavali základné údaje o deťoch potrebné k ucelenej pedagogickej diagnostike detí. Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí a hľadaním riešenia pri výchovných problémoch detí. Všetky aktivity a poradenská činnosť prebiehali v súlade s dokumentom školy „Rozpracovanie krátkodobých cieľov školy n školský rok 2014/2015.

 • vzájomných vzťahoch medzi materskou školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú

Kladne môžeme hodnotiť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trnava - deti absolvovali depistáž školskej zrelosti. Rodičia mali možnosť individuálne konzultovať výsledky a celoročne spolupracovať so psychológom, riešiť poruchy správania detí.

Aktívna bola aj spolupráca s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Trnava a súkromným zariadením Centrum detskej reči,  ktoré poskytli škole logopédov. Po vykonanej vstupnej depistáži sa celoročne venovali odstraňovaniu porúch reči u detí. Aktívna bola aj konzultácia s rodičmi týchto detí. 

Kladne hodnotím spoluprácu s vedením školy, riaditeľstvo sa aktívne zaujímalo o potreby materskej školy, skvalitňovalo materiálno-technické zabezpečenie, priestorové podmienky, zabezpečilo výmenu okien na celej budove materskej školy. Veľkým pozitívom je prejavovaná dôvera v odborné a organizačné schopnosti  všetkých zamestnancov, čo prispieva k dobrej klíme na pracovisku materskej školy.

 

Celkovo školu hodnotím na veľmi dobrej úrovni po stránke výchovno – vzdelávacej, technicko – materiálnej, aj v oblasti spolupráce s mimoškolskými organizáciami.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jozef Gábor

V Trnave 22. august 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 05.september 2016

 

Vyjadrenie rady školy

     Rada školy pri Základnej škole s MŠ, Kornela Mahra 11 v Trnave na svojom zasadnutí

dňa 06.10.2016 prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

a podmienkach školy, ktoré predniesol riaditeľ školy PaedDr. Jozef Gábor. Na pedagogickej

rade bola správa prerokovaná a schválená dňa 05. 09. 2016. Prítomní členovia rady školy

hodnotili prerokovanú správu pozitívne, správa je podrobne vypracovaná podľa jednotlivých

bodov Vyhlášky č. 9 MS SR zo dňa 16. 12. 2005 a podľa Metodického usmernenia. Č.

10/2006-R k predmetnej vyhláške.

Rada školy odporúča predložiť uvedené správy ZŠ a MŠ zriaďovateľovi školy - Mesto

Trnava na ich schválenie.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 bola dňa 01.12.2016 schávlená zriaďovateľom školy.