Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Šport.triedy-výber

Výber žiakov do športových tried: