Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
Počet návštev: 561370
Pondelok 30. 1. 2023

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

 • Vážení zákonní zástupcovia,

  v súvislosti s prevádzkou materskej školy v čase Jarných prázdnin vyhlásených MŠVVaŠ SR pre žiakov základných a stredných škôl spúšťame on-line zisťovanie záväzného záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa do MŠ v dňoch 20. až 24. februára 2023.

  Svoj záväzný záujem vyjadrite, prosím, cez webovú stránku školy, modul Komunikácia, časť Prihlasovanie. Online zisťovanie je aktívne do piatku, 27.01.2023, do 18.00.

  Na základe výsledkov zisťovania Vášho záväzného záujmu Vás budeme informovať, či bude zabezpečená prevádzka materských škôl samostatne, alebo budú deti spojené do jednej materskej školy.

 • Z dôvodu choroby projektového manažéra sa verejná prezentácia uskutoční 01.FEBRUÁRA 2023 - miesto a hodina prezentácie zostávajú nezmenené.

 • Dňa 01.01.2023 nadobudne účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“).

  Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.

  V zmysle § 52zzp ods. 4 novely zákona o dani z príjmov:

  Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • Platby príspevku na stravovanie (stravného+réžijných nákladov) uhrádza zákonný zástupca stravníka v súlade so znením VZN 554/2021 Čl. 7 bod 2 písm. f) a VZN 572/2021 Čl. 1 vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to v paušálnej výške:

  1. stupeň 1,21 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 30,20 €

  2. stupeň 1,30 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 32,00 €

  Spôsoby vykonania úhrady príspevku na stravovanie :

  1. bankovým prevodom na účet PRIMA banka:

  SK 83 5600 0000 0011 1225 2004 (trvalý príkaz, internetbanking)

 • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  blíži sa začiatok nového školského roka, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok, 05.09.2022 od 08.00.

  Pri prvom nástupe po prázdninách je potrebné preukázať sa písomným čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa o bezpríznakovosti. Tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné:

  - stiahnuť z webovej stránky školy, zo sekcie Tlačivá na stiahnutie,

  - prevziať si v tlačenej podobe v škole; pre prvý nástup po letných prázdninách do 31.08.2022.

 • 26. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z., čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

  Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa
 • Vážení zákonní zástupcovia, na základe absolvovaného zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka boli vydané rozhodnutia riaditeľky školy. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutia k prijímaciemu konaniu si môžete prevziať denne od 13.00 do 15.30. V prípade, ak Vám stanovený čas prevzatia nevyhovuje, individuálny termín si dohodnete e-mailom: lubica.zemkova@zskm.trnava.sk.

  Upozornenie: Rozhodnutia boli vydané elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Karneval v MŠ

                                   

V materskej škole Kornala Mahra sa dňa 9.2.2022 uskutočnil karneval.

V materskej škole Čajkovského sa konal karneval dňa 16.2.2022. O zábavu sa postaral klaun Adyno.

Fotky a krátke video si môžu rodičia pozrieť v správach.