Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení zákonní zástupcovia,

  v súvislosti s prevádzkou materskej školy v čase Jarných prázdnin vyhlásených MŠVVaŠ SR pre žiakov základných a stredných škôl spúšťame on-line zisťovanie záväzného záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa  do MŠ v dňoch 20. až 24. februára 2023.  

  Svoj záväzný záujem vyjadrite, prosím, cez webovú stránku školy, modul Komunikácia, časť Prihlasovanie. Online zisťovanie je aktívne do piatku, 27.01.2023, do 18.00.

  Na základe výsledkov zisťovania Vášho záväzného záujmu Vás budeme informovať, či bude zabezpečená prevádzka materských škôl samostatne, alebo budú deti spojené do jednej materskej školy.

  Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

  S úctou Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy

 • ZMENA TERMÍNU

  Z dôvodu choroby projektového manažéra sa verejná prezentácia uskutoční 01.FEBRUÁRA 2023 - miesto a hodina prezentácie zostávajú nezmenené.

 • Poskytovanie dotácií na stravu od 01.01.2023

  Dňa 01.01.2023 nadobudne účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“). 

  Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.

  V zmysle § 52zzp ods. 4 novely zákona o dani z príjmov:

  Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)

  Odkaz na osobitný predpis je § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Predmetné ustanovenie zákona o dotáciách do 31.12.2022 umožňuje súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberanie daňového bonusu na deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. Od 01.01.2023 novela zákona o dani z príjmov už neumožňuje súbeh poberania dotácie na stravu a daňového bonusu na deti do 18 rokov veku

  V zmysle novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, dôjde k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko tieto už nebudú mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

  Vzhľadom na novelu zákona o dani z príjmov, oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu od 01.01.2023 jeho zákonný zástupca preukazuje škole novým čestným vyhlásením (viď nižšie), v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.

  Čestné vyhlásenie treba doručiť škole do 05.01.2023, do 12.00 oskenované mailom, poštou, osobne.

   

  Cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023.docx

  Cestne_vyhlasenie_prelozene_UK_01.01.2023.docx

   

  V prípade poberania dávok v hmotnej núdzi, prípadne životného minima zmena nenastala.

  Potvrdenie z ÚPSVaR treba doručiť škole do 05.01.2023, do 12.00 oskenované mailom, poštou, osobne.

   

  V prípade, že nespadáte do žiadnej kategórie, kedy si môžete uplatniť dotáciu na stravu a chcete, aby sa Vaše dieťa naďalej stravovalo v školskej jedálni, treba uhradiť stravné v plnej výške. 

  Platby príspevku na stravovanie (stravného+réžijných nákladov) uhrádza zákonný zástupca stravníka v súlade so znením VZN 554/2021 Čl. 7 bod 2 písm. f)  a VZN 572/2021 Čl. 1 vždy   do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to v paušálnej výške:

                  1. stupeň 1,21 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 30,20 €

                  2. stupeň 1,30 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 32,00 €

   

  Spôsoby  vykonania úhrady príspevku na stravovanie :

   

  1. bankovým prevodom na účet PRIMA banka:

  SK 83 5600 0000 0011 1225 2004                (trvalý príkaz, internetbanking)  

  variabilný symbol: ....,  do správy pre adresáta uviesť: meno, priezvisko, trieda žiaka

  2. platba v hotovosti – vklad na účet ( Pozor! Poplatok banky za vklad 5,- eur.)

   

 • Volejbal pre chlapcov - nábor pre záujemcov
 • Oznam vedúcej ŠJ

  Platby príspevku na stravovanie (stravného+réžijných nákladov) uhrádza zákonný zástupca stravníka v súlade so znením VZN 554/2021 Čl. 7 bod 2 písm. f)  a VZN 572/2021 Čl. 1 vždy   do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to v paušálnej výške:

                  1. stupeň 1,21 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 30,20 €

                  2. stupeň 1,30 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 32,00 €

   

   

  Spôsoby  vykonania úhrady príspevku na stravovanie :

   

  1. bankovým prevodom na účet PRIMA banka:

  SK 83 5600 0000 0011 1225 2004                (trvalý príkaz, internetbanking)  

  variabilný symbol: ....,  do správy pre adresáta uviesť: meno, priezvisko, trieda žiaka

  2. platba v hotovosti – vklad na účet ( Pozor! Poplatok banky za vklad 5,- eur.)

  3. Poštové poukazy (šeky) sa  vystavovať nebudú.

 • NÁSTUP DO ŠKOLY - školský rok 2022/2023

  Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  blíži sa začiatok nového školského roka, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok, 05.09.2022 od 08.00.

  Pri prvom nástupe po prázdninách je potrebné preukázať sa písomným čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa o bezpríznakovosti. Tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné:

  - stiahnuť z webovej stránky školy, zo sekcie Tlačivá na stiahnutie,

  - prevziať si v tlačenej podobe v škole; pre prvý nástup po letných prázdninách do 31.08.2022.

  Nástup do školy, prevádzka školy a organizácia činnosti sa riadia rozhodnutiami a pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

  - rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2022/19036:1-A1810 - dostupné na:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/   a

  - dokument Zelená otvoreným školám (verzia 1.0) a jeho prílohy - dostupné na:

  https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

  Tešíme sa, že Vás privítame v škole.

  S úctou Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy

 • Školská jedáleň
  26. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • Dotácie na stravu – zmeny účinné od 01. 07.2022

       Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z., čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

       Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

  a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  - na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

  1.  deti v poslednom ročníku MŠ ( predškoláci) alebo

  2.  žiaci v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov,...), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

  V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu. Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný!

  Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

   

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov škole novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (viď nižšie).

  Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). TIETO DETI OD 01.07.2022 UŽ NEMAJÚ NÁROK NA DOTÁCIU NA STRAVU, AK SI RODIČ NA DIEŤA UPLATNÍ DAŇOVÝ BONUS.

  Na stiahnutie: Cestne_vyhlasenie.pdf           -      doručiť škole do 27.07.2022

                         Cestne_vyhlasenie_UK.pdf

                          

  Upozorňujem rodičov detí, ktorí majú príjem na posúdenie  HN (hmotnú núdzu) alebo  ŽM (životné minimum), že formulár je potrebné doručiť úradu  práce  v čo najkratšom čase a nimi vystavené potrvdenie doručiť škole obratom.

  Na stiahnutie:  Formular_na_posudenie_prijmu.pdf

                          Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.pdf

   

  Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 033/ 323 6880 v pracovných dňoch od 07.00 - 14.00.

   

 • Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom.

 • Rozhodnutia k zápisu do 1.ročníka na školský rok 2022/2023

  Vážení zákonní zástupcovia, na základe absolvovaného zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka boli vydané rozhodnutia riaditeľky školy. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutia k prijímaciemu konaniu si môžete prevziať denne od 13.00 do 15.30. V prípade, ak Vám stanovený čas prevzatia nevyhovuje, individuálny termín si dohodnete e-mailom: lubica.zemkova@zskm.trnava.sk.

  Upozornenie: Rozhodnutia boli vydané elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) a zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

  Rozhodnutia sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

  V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, z rozhodnutia je vytlačený listinný rovnopis, ktorého súčasťou je doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

  S úctou Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy

 • Oslava MDD

  V stredu dňa 1.6.2022 sa v MŠ K. Mahra a v MŠ Čajkovského uskutočnila oslava MDD. Do programu boli zaradené rôzne športové hry a diskotéka. Fotografie si rodičia nájdu v správach.

 • Samotesty na školský rok 2022/2023

  Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1. až 8. ročníka základnej školy,

  MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na školský rok 2022/2023 ešte na konci školského roka 2021/2022.

  Z tohto dôvodu ZISŤUJEME Váš záujem o získanie sady samotestov. Svoj záujem môžete vyjadriť  po prihlásení sa RODIČOVSKÝM KONTOM v on-line zisťovaní cez webovú stránku školy, modul Komunikácia, časť Prihlasovanie do 03.06.2022, do 15.30, PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ SADY DODATOČNE OBJEDNAŤ.

  Podrobnejšie informácie nájdete vo svojich osobných správach v EduPage.

  S úctou Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy

 • Informácie pre majiteľov ISIC karty

  Platnosť sa vzťahuje na zľavy v predajniach a poskytovaní služieb a v doprave (MHD, SAD...). Pre interné použitie, t.j. dochádzka a odoberanie stravy, platnosť predlžovať netreba - karta je platná.

 • OZNAM pre stravníkov

  Dňom 01.06.2022  - zmena pri výdaji neodhlásenej stravy

       Stravník, ktorý sa  z vážneho dôvodu (t. j. náhle ochorenie) neodhlásil zo stravovania, si môže neodhlásenú stravu odobrať  len do vlastného obedára  cez vchod do školskej kuchyne (nie cez školskú jedáleň) v čase od 11,00 do 11,30 hod.                       

  K vydaniu obeda je potrebné priniesť čip žiaka.

       Na ďalšie dni neprítomnosti na výchovno-vyučovacom procese je potrebné stravníka zo stravovania včas odhlásiť, tzn. do 14,00 h. V nasledujúce dni choroby (neprítomnosti) nemá stravník na poskytovanie stravy nárok.

  Ing. Martina Bednárová, vedúca školskej jedálne

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Z organizačných dôvodov dňa 18. mája 2022 (Testovanie 5-2022) bude vyučovací proces pre žiakov 6. – 9. ročníka základnej školy prebiehať dištančne, kombinovanou online/offline formou. Žiak je povinný prihlásiť sa cez EduPage na každú vyučovaciu hodinu. Zúčastní sa buď online hodiny alebo vypracuje úlohy zadané vyučujúcim offline.

  Deti MŠ, žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci 5. ročníka absolvujú vyučovanie prezenčne.

  Školský klub detí a školská jedáleň sú riadne v prevádzke.

 • Prímestský tábor 2022

  Svoje dieťa môžete do Prímestského tábora 2022 záväzne prihlásiť cez online prihlasovanie, ktoré bude aktívne do naplnenia kapacity tábora, najdlhšie však do 18.05.2022, do 20.00.

 • Tip na letný kemp
 • Aktuálne opatrenie ÚVZ SR

  Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 sa od štvrtka, 21. apríla 2022, zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest - na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

 • Zápis detí do materskej školy
 • Projekt FC Spartak Trnava
strana: