Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave
Email školy: info@zskm.trnava.sk
Adresa školy: Ulica Kornela Mahra 11
917 08 Trnava

Slovakia
IČO: 37990357
DIČ: 2022100553
Kancelária prvého kontaktu: tel.: 033/3236 880
sekretariat@zskm.trnava.sk
Zástupca riaditeľa školy I. a II. stupeň: tel. 033/ 3236 885
Zborovňa I.stupeň: tel. 033/3236 887
Zborovňa II.stupeň: tel. 033/3236 884
Personálne a mzdové oddelenie: tel. 033/ 3236 883
Ekonomické oddelenie: tel.: 033/ 3236 886
EP MŠ Čajkovského 28: zástupca:
033/3236 813
email: mscajkovskeho@ms.trnava.sk

triedy:
033/3236 815
EP MŠ Kornela Mahra 9: zástupca:
033/3236 759
email: msmahra@ms.trnava.sk

triedy:
033/3236 761
Školská jedáleň: škola:
033/ 32 36 882
email: martina.bednarova@zskm.trnava.sk

EP MŠ K.Mahra 9
033/ 32 36 760
sjmahra@ms.trnava.sk

EP MŠ Čajkovského 28
033/32 36 814
sjcajkovskeho@ms.trnava.sk
Školský podporný tým: https://zskmahratt.edupage.org/text4/
Ďalšie telefónne čísla: +42133 3236 880
Zriaďovateľ: Mesto Trnava
Hlavná 1
917 71 Trnava
Spôsob zriadenia:: Zriaďovacia listina č. OVŠaK/41959-84788/2021/Bb,

dodatok 1. č. OVŠaK-5093-8998/2014/Bb
dodatok 2. č. OVŠakK/806-4280/2018/Gl
Hlavné telefónne číslo: tel. 033/ 3236 880
Hlavný email: info@zskm.trnava.sk