Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Materská škola

zápis detí

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava

v y h l a s u j e    z á p i s     d e t í

do materskej školy na školský rok 2018/2019 v dňoch

2. - 3. mája 2018 od 7.30 – 15.30 hod.

 

a následne do 15.5.2018 v budove materskej školy Kornela Mahra 9. Trnava. K zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní.  

Kritériá prijímania:  Prednostne sa prijímajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odkladom  a dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

Pri zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa ma materskej školy sa bude zohľadňovať, či má dieťa v materskej škole súrodenca;  dovŕšilo vek 4 roky; deti o ktoré sa stará osamelý rodič a dieťa dovŕšilo vek tri roky; dovŕšilo vek 3 roky k 1.9.2018.

Materská škola je rodinného typu a ponúka deťom  plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie rozšírené o rôzne aktivity v spolupráci s rodinou. Ponúkame služby logopéda priamo v MŠ. Rodičia majú možnosť zapájať sa do činnosti MŠ.

Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na stránke školy: www.zskhmahratt.edupage.org v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

                                                                 

 

   riaditeľ ZŠ s MŠ

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava

v y h l a s u j e    z á p i s     d e t í

do materskej školy na školský rok 2018/2019 v dňoch

2. - 3. mája 2018 od 7.30 – 15.30 hod.

 

a následne do 15.5.2018 v budove materskej školy Čajkovského 28, Trnava. K zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní.

Kritériá prijímania:  Prednostne sa prijímajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odkladom  a dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

Pri zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa ma materskej školy sa bude zohľadňovať, či má dieťa v materskej škole súrodenca; deti o ktoré sa stará osamelý rodič a dieťa dovŕšilo vek tri roky k 1.9.2018.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na stránke školy: www.zskhmahratt.edupage.org v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

                                                                 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                           riaditeľ ZŠ s MŠ