Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Školská jedáleň

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

VÁŹENÍ RODIČIA.

 

            Žiak/stravník, ktorý sa prihlásil na stravovanie, tzn odovzdal „ Zápisný lístok  na stravovanie a má  uhradené stravné+réžiu do 25. augusta 2022 ( I..stupeň: 27,18 EUR, II.stupeň.: 28,80 EUR), bude mať od utorka, 06.09.2022 obedy automaticky objednané.

 

Čipovový prívesok, čipová karta (čip):          

          Žiak/stravník si má možnosť zakúpiť čipovú kartu (ISIC – hodnota 20,00 €) alebo čipový prívesok u vedúcej ŠJ alebo na sekretariáte ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 v termíne od 30.08, - 1,50€)   Tento čip žiak/stravník používa od 1.ročníka až po 9. ročník, nie je potrebné kupovať si každoročne nový. V prípade straty si žiak musí zakúpiť nový čip, nakoľko sa obed vydáva len na čipovú kartu/čipový prívesok.

 

PLATBY

V zmysle platného VZN č. 572 zo dňa 22.9.2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava:

 

Výška denného fin. limitu

(VZN 572/2021)

Réžia za 1 obeda

(VZN 572/2021)

Úhrada rodiča za jeden obed

I. stupeň

1,21 EUR

0,30 EUR/obed

1,51 EUR

 

II. stupeň

1,30 EUR

0,30 EUR/obed

1,60 EUR

 

 

Do 25.08.2022 je nutné uhradiť sumu/výšku stravného+RN podľa zaslanej výzvy na úhradu, ktorú ste dostali v maile, kde máte celkovú sumu na 9/2022 poníženú o preplatok zo šk.r. 2021/2022.

Ďalšie úhrady je potrebné vykonať, vždy do 25. dňa mesiac vopred  ( t.j. v septembri na október) bankovým prevodom alebo vkladom na účet:

                 SK 83 5600 0000 0011 1225 2004

alebo zriadením trvalého príkazu vo výške I. st. 30,20 eur / II.st. 32,- eur,

variabilný symbol: každý stravník ho má pridelený, v prípade, že ho nemáte, vyžiadajte si ho od vedúcej stravovne mailom (martina.bednarova@zskm.trnava.sk)  

Do správy pre adresáta prosím uviesť : MENO, PRIEZVISKO, TRIEDA žiaka/stravníka

(prosím, neuvádzajte meno rodiča)

 

POSTUP ODHLASOVANIA

Odhlasovanie:   1. na  https://www.eskoly.sk/zskmahra11  - použiť svoje prihlasovacie údaje, ktoré  

                                                                                               ste si vyžiadajte u vedúcej stravovne (nie

                                                                                               sú totožné s prihlasovacími údajmi na  

                                                                                               EduPage)

                          2. telefonicky na tel. č. +421 33/ 3236 882

                          3. osobne do písanky u vedúcej ŠJ

 

Prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého sa prihlási na eSKOLY.sk, https://www.eskoly.sk/zskmahra11 , alebo aj do mobilnej aplikácie JEDALEN (sa dá stiahnuť z Google Play) dostanú rodičia do 02.09.2022 na svoju mailovú adresu, ktorú zadali do Zápisného lístka na stravovanie.

 

Po prihlásení na eSKOLY.sk sa zobrazí jedálny lístok. Pri každom dni je biely štvorček s modrou fajočkou, čo znamená, že žiak je prihlásený na obed. Ak sa chce odhlásiť, klikne na fajočku a nechá prázdny štvorček. Na ľavej strane sa zelené políčka sfarbia na žlto – to znamená, že objednávka ešte nebola potvrdená. Potvrdená je vtedy, ak sa žlté políčka opäť sfarbia na zeleno (cca do 30 min.). V prípade, že chcete prihlásiť žiaka na deň, z ktorého ste ho predtým odhlásili, treba kliknúť na prázdny štvorček, objaví sa modrá fajočka a to znamená, že žiak je na stravu prihlásený.

Prihlasovanie a odhlasovanie je možné v pracovný deň, najneskôr deň vopred do 14,00 hod., po tomto čase systém neakceptuje zmenu.

Pod jedálnym lístkom budú zobrazené aj údaje o celkovom stave účtu daného stravníka (aktuálny zostatok na stravnom + réžia).

     Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby stravníka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára cez vchod do školskej kuchyne (nie cez školskú jedáleň) v čase od 11.00 do 11,40 hod. Na ďalšie dni neprítomnosti na výchovno-vyučovacom procese je potrebné stravníka zo stravovania včas odhlásiť, nakoľko v nasledujúce dni choroby (neprítomnosti) stravník na poskytovanie stravy nemá nárok.

V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára. Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho dôvodu (t. j. náhle ochorenie) a potrebuje si odniesť obed v obedári, si sám preloží jedlo z taniera do obedára. 

Počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej v súvislosti s ochorením Covid-19, sa obed vydáva rodičovi v jednorázových obaloch cez výdajné okienko.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje, zákonný zástupca hradí plnú výšku denného poplatku za stravu.

Odber stravy je evidovaný na základe použitia (priloženia) elektronického čipového zariadenia (čip / čipová karta). Stravník je povinný zaobstarať si (zakúpením alebo zložením zábezpeky) elektronické čipové zariadenie, nosiť si ho so sebou do školskej jedálne a používať ho na určený účel.

 

 

 

Ďakujem za porozumenie.

Vedúca ŠJ , Ing. Martina Bednárová